Svensk Njurmedicinsk Biobank -en växande resurs

Njursjukdomar kan, trots samma morfologisk diagnos, ha olika progressionstakt och olika respons på behandlingar. Många primära njursjukdomar är sällsynta och heterogenitet inom en och samma diagnos är mycket svårstuderad när materialet är begränsat. Idag diskuteras det mycket om precisionsmedicin, men tillämpning av principen ställer krav på kunskap om heterogenitet inom diagnosen/diagnosgruppen. Inom njurmedicin behövs mycket mer kunskap om de olika diagnoserna för att precisionsmedicin ska kunna komma även njurpatienterna till nytta.

Primära njursjukdomar

Patienter med primära njursjukdomar genomgår i regel njurbiopsi för att diagnos ska kunna ställas. Vid biopsitillfället tillfrågas patienterna om de är villiga att lämna prover (plasma, serum, urin, helblod) även i forskningssyfte. Insamling av prover har skett via den så kallade sjukvårdsintegrerade biobankningen som finns uppsatt inom olika regioner, vars införande delfinansierades via SweLife 2015-2020. Med sjukvårdsintegrerad biobankning som modell säkerställer man att prover samlas in effektivt, säkert, och standardiserat, men också anpassat efter lokala förutsättningar. Genom att använda vårdens redan etablerade rutiner kan man beställa proverna via journalsystemet för vidare hantering av de kliniska laboratorierna på samma sätt som rutinprover tas på klinisk indikation. Genom Vetenskapsrådet finansiering av Biobank Sverige som en forskningsinfrastruktur har även nationell samordning för insamling av biobanksprover möjliggjorts. Uppsala Biobank som har uppdraget för samordning, säkerställer att insamling av biobanksprover sker på ett maximalt harmoniserat sätt i de olika regionerna. Uppföljning av patienter sker via Svensk Njurregisters biopsimodyl.

Hundratals prover

Tack vare gemensamma krafttag finns det idag hundratals prover sparade och samlingstakten ökar exponentiellt allt eftersom fler regioner startar upp samlingar. Inom ett par-tre år hoppas vi kunna göra första uttag av prover och bidra till upptäckt av kliniskt användbara biomarkörer.

Infrastruktur har byggts upp och fortsätter att växa tack vare stöd från regionerna, regionala biobankerna och Njurfonden. Och ffa tack vare patienterna som donerat prover.

 

För SNB styrgruppen

Inga Soveri

inga.soveri@uu.se

Foto: freepik.com

SNB Styrgrupp

Inga Soveri (Uppsala), koordinator

Urska Bonnevier (Gävle)

Josefin Mörtberg (Västerås)

Per-Henrik Nilsson (Kronoberg)

Sophie Ohlsson (Skåne)

Michael Ott (Umeå)

Aso Saeed (Göteborg)

Gunnar Troedsson (Karlstad)

Maria Weiner (Linköping)