Medlemsföreningar

Dialäsen vore ingenting utan de föreningar inom Transplantation och Njursjukvård som bidrar och stöttar. Dialäsen finns för er, tillsammans med er. 

Följande föreningar samarbetar Dialäsen med och medverkar med krönikor och artiklar till Dialäsen.

Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) 
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening är föreningen för sjuksköterskor verksamma inom njurmedicin och njurtransplantation. Föreningen bildades år 1985 av en grupp avdelningschefer och antalet medlemmar var då endast 18 stycken. Initiativet togs i samband med en dialysolycka i Linköping för att uppmärksamma utbildning, säkerhet och ansvarsfrågor inom området dialys. Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening verkar för god och säker njursjukvård i enlighet med evidensbaserad kunskap. Föreningen har cirka 700 medlemmar som är spridda över hela Sverige från alla delar av den njurmedicinska vården. Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening bevakar frågor inom området njurmedicin för att främja utvecklingen inom njurmedicinsk omvårdnad och verkar för ökat samarbete inom njurmedicinsk vård, nationellt och internationellt samt samverka med andra föreningar och organisationer.
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening skriver en krönika i varje nummer av Dialäsen, läs dem här!

Svensk Njurmedicinsk Förening ( SNF)

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i medicinska njursjukdomar (nefrologi) samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och vetenskapsmän. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund. Föreningen benämns på engelska Swedish Society of Nephrology.

Föreningens ändamål är att främja den svenska njurmedicinens utveckling genom anordnande av kongresser, vetenskapliga föredrag, diskussioner och demonstrationer. Såsom Svenska Läkaresällskapets (SLS:s) sektion för njurmedicin ombesörjer föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avgiver utlåtanden och förslag i frågor, som av Sällskapet hänskjutes till utredande och besvarande. Vid handläggning av ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske. Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening i njurmedicin avgiver föreningen utlåtanden i medicinska och fackliga frågor samt eljest i frågor som av Läkarförbundet hänskjutes till föreningen.

Svensk Njurmedicinsk Förening skriver en krönika i varje nummer av Dialäsen, läs dem här!

Svensk Transplantationsförening (STF) 
Svensk Transplantationsförening är en sammanslutning av läkare och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt, vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse för organdonation och/eller transplantation av organ eller vävnader. Föreningen är en del av både Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.
Svensk Transplantationsförening skriver en krönika i varje nummer av Dialäsen, läs dem här!

Svenskt Njurregister (SNR)
Föregångaren till Svenskt Njurregister inledde sin verksamhet som Svenskt Register för Aktiv Uremivård (srau) för ett kvarts sekel sedan. För nio år sedan integrerades andra njurregister med srau och blev till Svenskt Njurregister. Svenskt Njurregister är resultatet av en sammanslagning av Svenskt Register för Aktiv Uremivård (SRAU) (startat 1991) och Svensk DialysDataBas (SDDB) (startat 2002) samt lokala njursviktsregister i Stockholms läns landsting resp. Västra Götalandsregionen.
Svenskt Njurregister är ett datoriserat, webbaserat kvalitetsregister för patienter med kronisk njursvikt i Sverige, drivet i Svenskt Njurmedicinsk Förening (SNF:s) och Svensk Transplantationsförenings (STF:s) regi. SNF, STF, SNSF och Njurförbundet är representerade i registrets styrgrupp.

Svenskt Njurregisters mål är:
Att följa patienter med kronisk njursvikt, dialysbehandling och transplanterad njure, för att säkerställa att riktlinjer för omhändertagande och behandling av dessa patienter följs i möjligaste mån.
Att följa progress av njurinsufficiensen hos den enskilda patienten och hela patientmaterialet och studera olika åtgärders inverkan på progresstakten.
Att underlätta arbetet med identifikation och behandling av riskfaktorer för framtida morbiditet och mortalitet.
Att underlätta och förbättra planeringen av framtida aktiv uremivård.
Att förbättra njursjukvården i landet genom att varje enhet kan jämföra sina kvalitetsvariabler med medelvärden från övriga deltagande kliniker.

Svenskt Njurregister skriver en krönika i varje nummer av Dialäsen, läs dem här!

Medcin Teknisk Förening Dialys (MTFD)
Medcin Teknisk Förening Dialys är en yrkesförening för medicintekniska ingenjörer inom hemodialys verksamhet. Föreningen bildades 1989 och 2012 var det cirka 40 medlemmar. Medcin Teknisk Förening Dialys ändamål är att främja vidareutbildning och utveckling inom den medicinska tekniken och att verka för en kvalitativt högstående och till omfattningen väl avvägd medcinteknisk verksamhet inom sjukvården. Medcin Teknisk Förening Dialys arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete. Exempelvis med deltagande i olika arbetsgrupper som diskuterar standarder och ordnar seminarier om Svensk Läkemedels Standard, SLS. Medcin Teknisk Förening Dialys arbetar också aktivt med lokala föreskrifter på hemodialysavdelningar.

Medcin Teknisk Förening Dialys skriver en krönika i varje nummer av Dialäsen, läs dem här!

Nordiatrans

Nordiatrans er en uafhængig forening for ulike/forskellige personalekategorier i Norden, som arbejder med nyresyge. Størstedelen af medlemmerne er sygeplejersker/sjukskötare/sykepleiere.

Nordiatrans arrangerer konferencer for medlemmerne for at øge kundskaben i forhold til plejen af nyresyge og transplanterede. Foreningen arbejder med udvikling, erfaringsudveksling og samarbejde.

Nordiatrans skriver en krönika i varje nummer av Dialäsen, läs dem här!

Dietisternas Riksförbunds (DRF) referensgrupp i njurmedicin

Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin bildades i januari 1990. Referensgruppen består av sju medlemmar från Umeå i norr till Hässleholm i söder. Möten hålls två gånger per år. Målsättningen med vårt arbete är att alla njursjuka ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor. Vi arbetar tvärprofessionellt för att utforma riktlinjer och informationsmaterial för nutritionsbehandling vid olika stadier av njursvikt. Gruppen har som mål att sprida kunskap och erfarenheter inom nutrition och njurmedicin till dietister samt övrig sjukvårdspersonal. Vi samarbetar med Svensk Njumedicinsk SjuksköterskeFörening (SNSF) och har ett dietistprogram i deras årliga vårmöte samt är även remissinstans för DRF inom ämnesområdet.

I Sverige finns cirka 80 dietister som är mer eller mindre verksamma inom njurmedicin. För att underlätta kontakten oss emellan finns ett nätverk, där kontakten sker via e-post. Syftet med nätverket är att man smidigt ska kunna ställa frågor, utbyta erfarenheter, tipsa om utbildningar eller dela med sig av behandlingsplaner.

Dietisternas Riksförbunds (DRF) referensgrupp i njurmedicin skriver en krönika till Dialäsen, läs dem här!