Om Dialäsen

Dialäsen har under sina 22 år blivit en omtyckt tidning bland personal verksamma inom njursjukvård och transplantation. Den läses av alla yrkeskategorier inom branschen och har blivit ett betydande forum för erfarenhetsutbyten. Dialäsen sänds till transplantations- och njumedicinska kliniker i Norden.

Dialäsen utkommer sex gånger per år. Som medlem i Sveriges Tidskrifter är vår upplaga TS-kontrollerad och uppgår till 2 900exemplar.

I Sverige når Dialäsen läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, kuratorer och medicintekniker inom transplantation och njurmedicin.

Dialäsen, samarbetar med Nordiatrans, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, Svensk Njurmedicinsk Förening, Medicin Teknisk Förening Dialys, Svensk Transplantationsförening samt Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin. Tidningen sänds till medlemmarna i dessa föreningar. Dialäsen når även transplantations- och njurmedicinska kliniker, universitetsbibliotek, vårdskolor samt hälsohögskolor i Sverige. Tidningen sänds också till transplantation och njurmedicinska kliniker i Norden.

Redaktionellt program: Nyhetsartiklar, erfarenhetsutbyten och debattinlägg om modern transplantation och njursjukvård, författade av personal verksamma inom området.

Artikelförfattaren och annonsör svarar för innehållet i publicerat material. Redaktionen för behåller sig rätten att redigera insända bidrag, dock utan att förvanska innehållet i materialet. Insända bidrag kan publiceras anonymt, men redaktionen ska dock veta artikelförfattarens namn. All redaktionell text lagras elektroniskt för att kunna publiceras på Dialäsens hemsida www.dialasen.com. Författare som ej accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med sådant förbehåll. Tidningen Dialäsen ansvarar inte för inskickat obeställt material.