Skriv

Utgivningsplan 2020

Här hittar du utgivningsplan och information

Redigering
Grundläggande redigering görs av redaktionen. Om så önskas kan författare läsa text i slutligt skick. Slutlig text och layout bestäms av redaktionen. Med grundläggande redigering avses följande:

Rubrik, ingress, mellanrubriker kan ändras och stycken kan flyttas

Tabeller och andra faktasammanställningar i löpande text kan flyttas

Uppenbara språkfel rättas och förkortningar och stavningssätt modifieras enligt Dialäsens principer

Eventuella Acknowledgements kommer inte att publiceras

Ansvar
Redaktionen bestämmer i vilket nummer en artikel ska publiceras. Preliminära besked om publicering som kan ha lämnats är inte bindande. Artikeln kommer efter att den tryckts i pappersversion lagras elektroniskt på Dialäsens hemsida www.dialasen.com. Författare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med sådant förbehåll. Artikelförfattaren ansvarar för innehållet i materialet..

Tidningen Dialäsen gavs ut första gången i januari 1993 och har sedan dess blivit en omtyckt populärvetenskaplig tidning bland personal inom njursjukvård. I Sverige når Dialäsen läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, kuratorer och medicintekniker inom njurmedicin samt alla transplantations- och njurmedicinska kliniker, universitetsbibliotek, vårdskolor samt hälsohögskolor. Sedan ett par år når Dialäsen även personal verksamma inom transplantation och dessutom transplantations- och njurmedicinska kliniker i Norden. Den läses av alla yrkeskategorier inom branschen och är ett forum för information och erfarenhetsutbyten. Dialäsen är medlem i Sveriges Tidskrifter och vår upplaga är TS-kontrollerad med 3000 exemplar.

Redigerings- och publiceringsriktlinjer
Syftet
med dessa riktlinjer är att Du som författare ska ha bättre kontroll över ditt material och få ett högre läsvärde:

  1. Artikeln ska skrivas populärvetenskapligt. (Se tips här)
  1. Artikelns längd ska maximalt vara 6500 tecken . Se antal tecken: Word – Granska – ABC123 – Tecken med blanksteg. Informera Dialäsen om artikelns uppskattade längd på ett tidigt stadium.
  1. Dialäsen använder TT-språket som grund, www.TT.se
  1. Om du redovisar en studie tänk på att fokusera på resultat och slutsatser.
  1. Uteslut metod-beskrivning eller håll den KORT
  1. En klar struktur i texten underlättar läsningen
  1. Lämna gärna rubrikförslag. Rubriker ska ha ett budskap, vara tydliga och korta.
  1. Referenser: I en populärvetenskaplig text används inte referenser
   som i en strikt vetenskaplig artikel. Ange istället de mest centrala referenserna för texten samt minimera dessa till sex stycken. Infoga
   efter texten “önskas hela referenslistan kontakta artikelförfattaren”.
   Du kan också hänvisa till en internetsida.
  1. Vid förkortningar: skriv ut ordet i sin helhet första gången. Det används
   då med förkortningen inom parentes, till exempel hemodialys (HD).
   Siffror: 1-12 skrivs med bokstäver i löpande text, ett två och så vidare.
   13 och uppåt skrivs med siffror.
   Om en mening börjar med en siffra ska denna skrivas med bokstäver. Procent: skrivs med bokstäver i löpande text och inte %. Skriv ska inte skall.
  1. Uteslut produktnamn och företagsnamn då dessa kan uppfattas som textreklam.
  1. Texten sparas i Word format, skriven i löpande text och sänds som bifogad fil.
   Eventuella tabeller och diagram sänds i separata originalfiler till exempel i Excel. Dokumentfilerna
   sänder du till ulrika.efthamre@mediakraft.se
 1. Bifoga personfoto till din signatur samt ytterligare foton som knyter an till artikeln. Digitala foton ska vara högupplösta och ha minst 300 dpi.

Tips:
På de större sjukhusen finns ofta en sjukhus-fotograf som kanske kan bistå med hjälp.


Redaktion
Ulrika Efthamre
Chefredaktör

ulrika.efthamre@mediakraft.se

Ansvarig utgivare
Pierre Hultman
pierre.hultman@mediakraft.se

Postadress
Dialäsen
c/o Mediakraft AB
Õsterlånggatan 43
111 31 Stockholm
Tel: 073 646 45 60
info@dialasen.com