Screening ger minskning av diabetiska ögonskador

Allt fler människor drabbas av diabetessjukdom, som kan leda till diabetiska ögonskador. Forskare behöver därför få en större förståelse för hur många diabetespatienter som utvecklar retinopati. En stor och långvarig studie i Finland visar på en kontinuerlig minskning av antalet fall av diabetiska ögonskador. 

”I takt med att allt fler insjuknar i diabetes och att den förväntade livslängden ökar kommer antalet personer med diabetiska ögonskador med synnedsättning att öka. Därför är behovet av att undersöka utvecklingen över tid stort”, skriver de finska forskarna från universitetet i Tampere i en kommentar till sin undersökning.

Retinopati är vanligt vid både typ 1- och typ 2-diabetes. Åtta av tio personer med typ 1-diabetes har efter 15 år med sjukdomen utvecklat icke-proliferativ retinopati, en lindrigare form som inte orsakar synnedsättning. Ungefär 20 procent av dessa drabbas av den allvarligare proliferativa formen som kan hota synen.

Redan vid diagnostillfället har ungefär var fjärde med typ 2-diabetes diabetiska ögonförändringar, enligt uppgifter på sajten diabeteshandboken.se.

Fortlöpande minskning
Forskarna i Finland har ur olika register samlat data om diabetiska ögonskador mellan åren 1980 och 2019. De har följt förändringarna över tid, undersökt hur många som har drabbats, hur allvarliga är synskadorna och vilken ålder patienten hade när diabetesdiagnosen ställdes.

Forskarna har undersökt hur många diabetespatienter som drabbades av ögonskador och sett en kontinuerlig minskning sedan år 1990. Mellan år 1990 och 2010 minskade antalet fall av den lindrigare formen från 102,3 till 5,5 fall bland 100 000 diabetespatienter. Under samma period minskade antalet fall av den allvarligare formen av retinopati från 39,9 fall till 7,4.

Screening och bättre behandling
Forskarna ger två förklaringar till den gynnsamma utvecklingen. Dels effektivare screening som gör att diabetiska ögonförändringar upptäcks tidigare och behandlas. Dels bättre behandlingar av själva diabetessjukdomen.

Det är välkänt att risken för retinopati ökar med långvariga höga blodsockervärden. Även förhöjt blodtryck och proteinutsöndring via urinen som är det första tecknet på diabetisk njurpåverkan (små skador på blodkärlen i njurarna) ökar risken för retinopati.

Studiens titel: Changes in Visual Impairment due to Diabetic Retinopathy During 1980–2019 Based on Nationwide Register Data
 

Källa: Diabetesportalen

Foto: Pixabay