Regeringen inrättar nationellt donationsfrämjande centrum

Annika StrandhällFoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Under hösten slog det fast av regeringen och socialminister Annika Strandhäll att utredningen Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) att frågan kräver ytterligare utredning och överväganden.

– Det visar sig helt enkelt, att de juridiska analyserna i den utredning som nu ligger inte håller, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till Ekot.

Regeringen avser därför att på torsdag besluta om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nytt nationellt donationsfrämjande centrum. Centrumet ska utgöra en ny funktion inom myndigheten. Centrumet inrättas i syfte att samla och stärka Sveriges arbete med organdonation och få upp antalet organdonationer.

– Vi måste främja fler organdonationer. Vi måste öka takten både här och nu, men även långsiktigt. Därför gör vi nu om hur Sverige jobbar med organdonationer, säger socialminister Annika Strandhäll.  Jag kommer även att under våren tillsätta en ny utredning om organdonation för att kunna ändra lagstiftning för att underlätta fler donationer, säger socialminister Annika Strandhäll.

 

Sverige har trots en hög donationsvilja

Sverige har trots en hög donationsvilja inte ett antal donationer som motsvarar behovet av organ för transplantation. Varje år avlider människor i Sverige i väntan på att få ett organ. Det är inte en tillfredsställande situation. Visserligen har antalet donationer ökat under flera år, men det är inte tillräckligt.

Den tidigare utredningen och remissinstanserna var tydliga med att det idag finns en otydlighet om ansvaret i donationsfrågor på nationell nivå med hänsyn till nuvarande ordning med ett råd för donationsfrågor inom Socialstyrelsen. Regeringen håller med och vill därför avskaffa det nationella rådet för organ- och vävnadsdonation från och med den 1 mars 2018 och istället införa det nya donationscentrumet.

 

Det existerande rådet för organ- och vävnadsdonation avskaffas

Socialstyrelsen får nu ansvar för nationell samordning och spridning av kunskap avseende frågor om donation och transplantation av organ och vävnader. Myndigheten ska ansvara för kunskapsstödjande insatser inom donations- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården, ansvara för att allmänheten får kontinuerlig information i donationsfrågor samt verka för ändamålsenliga möjligheter för den enskilda individen att göra sin inställning till att exempelvis donera sina organ känd. Syftet med centrumet är att samla och stärka donationsfrågorna under ett paraply som blir tydligt i förhållande till såväl allmänhet som hälso- och sjukvården. I väntan på den nya utredningen kommer regeringen nu på torsdag att besluta om att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum under Socialstyrelsen, dessutom avskaffas det existerande rådet för organ- och vävnadsdonation.

 

Socialministern har för avsikt att tillsätta en ny utredning

Regeringen har samlat Sveriges främsta experter på organdonationsfrågor för att se hur regeringen bäst driver frågorna vidare. Socialministern har för avsikt att tillsätta en ny utredning för att göra lagändringar på området organdonation, detta då den tidigare utredningen inte uppfyllt de krav som krävs vad gäller analys i relation till grundlagen. Den nya utredningen ska föreslå de lagändringar som behövs, inte minst i frågan om samtycke till organdonation och samtyckesutredning till medicinska insatser i syfte att möjliggöra organdonation. Andra frågor gäller att underlätta för individen att berätta sin egen inställning till organdonation.

FAKTA:

Omkring 800 personer i Sverige väntar på ett organ för transplantation. Mellan 30 och 50 personer hinner varje år dö innan de får exempelvis en njure, lever eller nya lungor. Trots att en majoritet av svenskarna är villiga att donera organ efter döden är andelen transplantationer lägre än i många andra länder.

Socialstyrelsen får använda 7 miljoner kronor för detta uppdrag under 2018.

Socialstyrelsen ska även redovisa en plan för myndighetens donationsfrämjande arbete. Den delen av uppdraget ska redovisas i en delredovisning som ska lämnas till Socialdepartementet den 15 juni 2018. En slutredovisning med vilka åtgärder som gjorts och resultat som uppnåtts ska lämnas den 31 december 2019.

Källa: Regeringen.se