Pris till forskare bakom ny behandling mot njurinflammation

En av fyra patienter i dialys eller med njurtransplantat har njurinflammation. Snart kan vi ha en ny medicin, som gör att patienter med typen IgA-nefrit slipper, eller kan skjuta på dialysen. Nu tilldelas en av upphovsmännen bakom läkemedlet Bengt Rippes Pris på 50 000 kronor.

Bengt Rippes Pris på prissumman på 50 000 kronor går detta år till Bengt Fellström, senior professor i njurmedicin vid Uppsala universitet, med motiveringen att han med en enastående entreprenörsanda lyckats skapa ny kunskap kring och nya behandlingsmöjligheter för patienter med njursjukdom. Priset delas ut under Njurfondens webbsända utdelning den 11 mars.

Bengt Fellström har ägnat de senaste åren åt forskning som kan komma att hjälpa patienter med njurinflammation av typen IgA-nefrit. Redan för 15 år sedan kom han och hans kollegor på ett oväntat sätt att behandla sjukdomen genom tarmen och få effekt på njurarna.

Stabiliserar njurfunktionen

En mindre studie gav belägg för att deras teorier stämde och de gick vidare med utökade studier. Forskningen har lett fram till ett läkemedel som både minskar mängden protein i urinen och stabiliserar njurfunktionen, genom att dämpa inflammatorisk aktivitet i tarmen. Under 2020 analyserades resultat som omfattade 200 behandlade patienter och i år hoppas de på att läkemedlet ska godkännas i både USA och i Europa.

– Jag känner mig väldigt hedrad över priset. Att det kommer samtidigt som det ser ut som att vi kommer få ett godkänt läkemedel som vi har arbetat fram från ax till limpa, är särskilt roligt, säger Bengt Fellström.

Bengt Fellström har tidigare fått forskningsanslag från bland annat Vetenskapsrådet, men vill gärna betona hur viktigt det är med den specialinriktning på njurforskning som Njurfonden har.

– Det är fantastiskt bra och väldigt värdefullt. Det är inte alltid så lätt att konkurrera med andra terapiområden när man söker från andra finansiärer. Och det är tacksamt att yngre forskare kan få stöttning när de kommer igång.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Njurfonden

Foto: Akademiska sjukhuset, Thinkstock