Ny upptäckt: Nivåerna av protein i blodet kan visa risk för hjärt-kärlsjukdom

Genom att mäta nivåer av olika endotelproteiner i blodet har forskare i en ny studie kunnat visa en koppling mellan dessa nivåer och risken för hjärt-kärlsjukdom. Fyndet kan utgöra ett första steg mot befolkningsstudien SCAPIS mål – att genom ett enkelt blodprov kunna se individers risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

-Resultaten visar att 38 av 216 endotelproteiner speglar kardiovaskulär risk och vi tror att detta fynd kan utgöra ett första steg i utvecklingen mot ett rutinblodprov som kan ge en bild av kärlhälsan hos en individ. Nästa steg är att verifiera fynden i ett större material samt kunna bekräfta samband mellan fynd och verkliga hjärthändelser, säger Lynn Butler, forskare vid Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Under det senaste decenniet har det skett en stark teknologisk utveckling som gjort det möjligt att upptäcka allt fler biomarkörer. Idag är det möjligt att screena för tusentals proteiner i ett och samma blodprov. Lynn Butler tycker det är svårt att förutsäga när ett blodprov kan börja användas i rutinmässig screening för personers hjärt-kärlhälsa, men hennes bedömning är att det skulle kunna bli verklighet inom 5-10 år.

-Ett av målen med vår stora forskningssatsning SCAPIS är att kunna hitta riskpersoner och behandla dem innan sjukdom uppstår. Ett blodprov som kan varna i tid skulle rädda många liv och bespara mycket lidande och därför är resultaten från Lynn Butlers studie mycket intressanta, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Endotelet är det cellager som ”tapetserar” insidan av blodkärlen. Endotelcellerna är viktiga för hjärt-kärlhälsan eftersom de bland annat reglerar kontrollen av blodtrycket och motverkar blodproppar. När endotelet utsätts för rökning, fetma och blodfettsrubbningar kan det förlora en del av sina funktioner, vilket i sin tur kan bidra till hjärt-kärlsjukdom.

I forskningsprojektet, som genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden, har forskarna mätt nivåerna av 216 endotelproteiner hos omkring tusen personer i medelåldern som ingick i SCAPIS-studiens pilotdel. Frågan som forskarna ställde sig var ifall nivåerna av dessa proteiner i blodet återspeglar endotelets funktion och om de skulle kunna användas som biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom. Det visade sig att 38 av proteinerna var associerade med kardiovaskulära riskfaktorer, som högt BMI, totalkolesterol, LDL, rökning, högt blodtryck eller diabetes. De var även associerade med risk för hjärt-kärlsjukdom beräknad på konventionellt vis (”risk score”). Resultaten publicerades nyligen i Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

Av Ulrika Efthamre          

Foto: Rawpixels.com

Källa: Hjärt-Lungfonden