Minskad dödlighet bland typ 1-diabetiker

Dödligheten bland typ 1-diabetiker fortsätter att minska. Det visar en internationell studie som omfattar flera olika länder – Australien, Danmark, Lettland, Spanien, Skottland och USA. 

Framstegen inom diabetesforskning och behandling har varit stora alltsedan upptäckten av insulinet för hundra år sedan, då diagnosen typ 1-diabetes var liktydig med en dödsdom.

Den nya studien i tidskriften Diabetologia är ett bevis på det.  Undersökningen omfattar data från sex olika register och sex olika länder mellan 2000 och 2016. Typ 1-diabetiker upp till 79 år ingår i kartläggningen. Samtliga register visar samma tendens. Livslängden ökar, bland yngre och äldre, bland kvinnor och män.

Hjärt- kärlsjukdomar
Det är framför allt effektivare förebyggande åtgärder och bättre vård av hjärt-kärlsjukdomar som ligger bakom den positiva trenden. I samtliga länder som ingår i undersökningen har användandet av blodfettssänkande läkemedel och behandling av för högt blodtryck ökat avsevärt under perioden.

Nya och mer effektiva läkemedel har utvecklats de senaste två decennierna. Hjärt-kärlsjukdomar är sedan länge den vanligaste dödsorsaken bland typ 1-diabetiker.

Sjukdomen är också förknippad med andra komplikationer, som njursjukdom. Även cancer och infektionssjukdomar är vanligare dödsorsaker bland diabetiker jämfört med befolkningen i stort.

Mycket återstår att göra
Den årliga minskningen av dödstalen varierar mellan de sex inkluderade länderna.
Forskarna bakom kartläggningen konstaterar dock att det trots den positiva utvecklingen finns mycket kvar att förbättra.

De pekar på att dödligheten fortfarande är två till fem gånger högre för individer med typ 1-diabetes jämfört med icke-diabetiker.

Forskarna menar att det med tanke på att förekomsten av typ 1-diabetes ökar i de yngre åldersgrupperna är avgörande att kontinuerligt kunna förbättra behandlingen.

Av Ulrika Efthamre

Källa Diabetesportalen

Foto Diabetes Wellness Sverige