Idag uppmärksammar vi Världsnjurdagen 2020!

Var 20:e dödsfall i världen orsakas av njursjukdom, och andelen som dör av kronisk njursvikt väntas öka och betraktas som ett globalt hot mot folkhälsan. Det nya coronaviruset aktualiserar omvärldens bristande kunskap om njursjukdom, som uppmärksammas idag på Världsnjurdagen.

Personer med njursjukdom är en riskgrupp för virusinfektioner, och oron bland Njurförbundets medlemmar är nu stor att smittas av nya coronaviruset.

– Våra medlemmar är njurtransplanterade, går i dialys eller lever med nedsatt njurfunktion. Alla grupperna har nedsatt immunförsvar och riskerar att drabbas hårdare av eventuell smitta, säger Njurförbundets ordförande Håkan Hedman.

När smittspridningen ökar växer oron bland alla njursjuka, inte minst bland alla de som behöver dialysbehandling på sjukhusen, där flera patienter får behandling samtidigt under flera timmar.

– Vad händer om det kommer en smittad patient till dialysavdelningen? Hur är beredskapen för det på sjukhusen? Behovet av dialys är ju konstant, annars dör man, säger Håkan Hedman.

Njurförbundets regionföreningar brukar årligen arrangera publika aktiviteter i hela landet på Världsnjurdagen. Men i år har alla aktiviteter ställts in med anledning av oro för det nya coronaviruset.

Världsnjurdagen den 12 mars är en global kampanj för att belysa att njursjukdomar ökar i världen och att vi måste höja kunskapen, bli bättre på att upptäcka njursjukdomar i tid och sätta in förebyggande behandling (www.worldkidneyday.org). Trots att kronisk njursjukdom ökar är kunskapen låg både hos allmänheten och hälsomyndigheter, något som uppmärksammas i hela världen idag.

I Sverige har vi blivit bättre på att behandla njursjukdomar så behovet av dialys eller en njurtransplantation har stagnerat. Om fler upptäcks tidigare och behandling sätts in blir det färre som måste oroa sig för framtida epidemier.

www.njurforbundet.se

FAKTA

  • I Sverige beräknas en miljon personer ha kronisk njursjukdom, varav drygt 500 000 har måttligt nedsatt njurfunktion, 6 000 är njurtransplanterade och 4 000 går i dialys.
  • Njursjukdom kan enkelt upptäckas med urinprov och/eller blodprov.
  • Högt blodtryck är ett vanligt tecken på att njurarna inte fungerar som de ska.

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. I dag har vi cirka 4 300 medlemmar i alla åldrar organiserade i 15 regionföreningar. Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället. www.njurforbundet.se