Hemdialys – stor skillnad mellan män och kvinnor

Män som lever med en partner får oftare hemdialys än män som lever ensamma. Men för kvinnor finns inget sådant samband.

Ingrid Osika Friberg är nationalekonom och har forskat om skillnaden mellan män och kvinnors sjukvård. Hennes forskning visar också på andra faktorer som är viktiga för val av dialysform.

Dialysvård är ett av de områden som Ingrid Osika Friberg har studerat särskilt i sin avhandling “Women’s and Men’s Health care utilisation from a cost perspective”.  Avhandlingen handlar om skillnader mellan kostnader för mäns och kvinnors sjukvårdskonsumtion. 

Det finns skillnader på flera områden som speglas i avhandlingen. Till exempel konsumerar män mindre primärvård än kvinnor, men mer specialistvård. När det gäller dialysvården har Ingrid Osika Friberg studerat sjukhusdialys och hemdialys. Den ena studien lyfter fram vilka faktorer som är associerade med hemdialys. 

– Män har tre gånger högre sannolikhet att ha hemdialys om de har en partner. Vi såg inte det sambandet hos kvinnor, säger hon.

Orsaken slås inte fast i avhandlingen. Men Ingrid Osika Friberg hänvisar till annan forskning när hon kommenterar resultatet.

HEMDIALYS KRÄVER ARBETE

– Det ligger nära till hands att koppla det till att kvinnor generellt har lagt mer tid och omsorg på familj och närstående, vilket är något som vi har sett i andra studier. Det är självklart ett stort arbete att sköta hemdialys, säger hon. 

Ingrid Osika Friberg hoppas att resultaten i hennes egen studie kan fungera som bakgrundskunskap för vårdpersonal som arbetar med dialys.

– Det är förstås alltid viktigt för dialysvården att informera anhöriga. Men kanske kan man arbeta lite extra för att se vilket behov av stöd och information som män som är anhöriga har, säger hon.

Forskningen har skett i samverkan med vårdchefer, läkare och sjuksköterskor i Region Västra Götaland. Patienter har svarat på enkäterna, ibland med hjälp av anhöriga. 

– Kontakten med svårt sjuka patienter stämmer till eftertanke och jag känner en ödmjukhet inför detta som hälsoekonom och nationalekonom.

POSITIVA EFFEKTER

Hemdialys handlar inte bara om kostnadsbesparingar, betonar hon.  Tidigare studier visar på positiva effekter för patienter, till exempel när det gäller empowerment. 

– Hemdialys kan vara en lösning som gör det bättre för patienter. Men spridningen är stor när det gäller antal i olika regioner. Det verkar verkligen peka mot att fler kan ha hemdialys, säger hon.

Hennes forskning bekräftar hur viktig informationen till patienter är i detta sammanhang. 

– Det är väldigt tydligt att information under lång tid, redan i pre-dialysfasen, spelar stor roll för patientens framtida dialys.

Det finns flera delar att tänka på.

– Det är viktigt att ha en strategi eftersom det handlar om omfattande information. Informationen ska ges återkommande och lite i taget, anpassat till patienternas behov.

Individanpassningen är central.

– Hälsolitteraciteten varierar och alla kan inte ta till sig samma typ av informationskanaler.

När det gäller patientutbildningar i grupper betonar Ingrid Osika Friberg vikten av att det inte bara är föreläsningar av vårdpersonal, utan att det också finns möjlighet till andra former av information. Det kan exempelvis vara samtal med dialyspatienter som kommer och berättar om sin egen situation.

Ett samband mellan information och hemdialys syntes också när det gällde patienters egen informationssökning. 

– Ju fler källor patienter hade använt i sin sökning efter information, desto sannolikare var det att man hade hemdialys.

MINDRE SOCIAL GEMENSKAP

En annan fråga som Ingrid Osika Friberg lyfter i samband med hemdialys handlar om den sociala gemenskapen.

– Patienter som har dialys på sjukhus tycker ofta att samvaron med de andra patienterna blir en viktig del av det sociala livet. Om man vill öka hemdialysen är en intressant fråga om det går att skapa andra sociala arenor. I andra länder finns det exempel på små lättillgängliga center. Skulle man kunna ordna något liknande i Sverige? säger hon.

Fakta:Ingrid Osika Friberg disputerade hösten 2018 med avhandlingen “Women’s and Men’s Health care utilisation from a cost perspective” vid avdelningen för samhällsmedicin på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Övriga källor:
Osika Friberg, I, Mårtensson, L, Haraldsson, B, Krantz,
G, Määttä, S & Järbrink, K. Patients ? perceptions and factors affecting dialysis modality decisions, Peritoneal Dialysis International, 2018; 38(5), 334–342 

Text: Susanne Rydell

Foto Thinkstock