Gastric bypass kan skona njurarna vid fetma och typ 2 diabetes.

Fetma, det vill säga ett BMI över 30, kan ha negativ påverkan på njurfunktionen och resultaten av njurtransplantation. Med stigande BMI ökar exempelvis risken för avstötning.

Livsstilsförändringar har visat sig ha en ganska liten effekt för människor som försöker gå ner i vikt medan medicinsk behandling har visat sig vara dubbelt så effektivt. Nackdelen med medicinisk behandling är att personen går upp i vikten igen om den medicinska behandlingen avslutas.

Effekterna av viktreducerande kirurgi i form av gastric bypass operationer har nu studerats på Sahlgrenska Akademin. Effekterna av Roux-en-Y gastric bypass, den mest etablerade fetmakirurgiska metoden, har mestadels utvärderats vid fetma men inte tillräckligt hos personer med samtidig typ 2-diabetes mellitus. Det övergripande syftet har varit att noggrant utforska effekterna av denna behandlingsmetod hos patienter med fetma och typ 2-diabetes gällande hjärtkärlsjukdom och mortalitet, förändringar i olika komorbiditeter, riskfaktorer och njursjukdom samt förekomsten av sidoeffekter.

Studier baserade på samkörning

Studierna har baserats främst på samkörning av två rikstäckande kvalitetsregister i Sverige, Nationella Diabetesregistret och Scandinavian Obesity Surgery Register samt andra nationella databaser. Studierna har omfattat individer med diabetes som hade genomgått Roux- en-Y gastric bypass, matchade med patienter med fetma och diabetes som inte genomgått kirurgisk behandling.

Riskerna för postoperativa utfall värderades med Cox regressionsmodeller. Forskarna identifierade och följde 6132 patienter i två grupperna från år 2007 till 2014. Risken för total mortalitet var 58% lägre, för hjärtkärlsjukdom 59% lägre och för dödlig eller icke-dödlig hjärtinfarkt 49% lägre i den opererade gruppen jämfört med kontrollerna. Roux- en-Y gastric bypass hade positiv påverkan på vikten, HbA1c, blodlipider och blodtryck jämfört med kontrollerna trots färre glukosänkande, blodtrycks- och lipidsänkande behandlingar.

Dessa förbättringar i olika riskfaktorer kan bidra till att lägre mortalitet hos individer med fetma och diabetes, men den huvudsakliga effekten förefaller förmedlas genom viktminskningen i sig. Forskarna genomförde nya analyser med data från 2007 till 2015, då de identifierade 5321 individer med fetma och typ 2-diabetes som genomgick Roux-en-Y gastric bypass. Teamet bekräftade lägre risk för total dödlighet och kardiovaskulär sjukdom, men påvisade också fördelaktiga effekter på allvarlig njursjukdom. De visade också 2- till 9-faldigt ökade risker för sjukhusinläggning för flera postoperativa komplikationer.

På lång sikt sågs 92% högre risk för anemi, tre gånger ökad risk för malnutritionstillstånd, 33% högre risk för psykiatriska diagnoser och tre gånger ökad risk för alkoholrelaterade tillstånd jämfört med kontrollgruppen. Förekomsten av olika njurrelaterade tillstånd var lägre efter Roux-en-Y gastric bypass. Riskerna för sammansatt utfallsmått av allvarlig njursjukdom eller halverad beräknad njurfunktion, men också för kardiovaskulär och mortalitet relaterad till njursjukdom, var i allmänhet lägre efter Roux-en-Y gastric bypass oavsett njurfunktionsnivå jämfört med de icke kirurgiskt behandlade patienterna.

Gynnsamma förändringar av riskfaktorer

Fetmakirurgisk behandling med Roux-en-Y gastric bypass för patienter med fetma och typ 2-diabetes mellitus har visat positiva effekter avseende mortalitet, kardiovaskulär risk och ett brett spektrum av kliniska diagnoser. Gynnsamma förändringar av flera riskfaktorer ses, men den huvudsakliga effekten förefaller vara förknippad viktminskningen. De positiva effekterna av Roux-en-Y gastric bypass ses vid alla njurfunktionsnivåer och förefaller bevara njurfunktionen. Riskerna för oönskade sidoeffekter på kort och lång sikt är argument för ännu effektivare urval av patienter inför kirurgisk fetmabehandling, och strukturerad uppföljning postoperativ.

Källa: Njurfonden.se, Göteborg Universitet.