Ny föreläsare på Dialäsens Chefsdagar!


Myndigheten Vårdanalys har utrett hur regeringen och myndigheter kan arbeta för att stärka ledarskapet i hälsa- och sjukvården. Utredare Isabelle Carnlöf kommer till Dialäsens Chefsdagar och berättar om rapporten.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, fick i uppdrag av regeringen att se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen och regionerna i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. 

Rapporten visar bland annat att det är svårt att rekrytera chefer till vissa positioner i vården, samtidigt som högre krav ställs visar rapporten.

För att bättre kunna möta framtida utmaningar i vården behöver chefer och ledare mer kompetens och bättre förutsättningar att göra ett bra arbete, menar Vårdanalys. För att stärka ledarskapet har myndigheten i den nya rapporten »Åt samma håll« identifierat tre områden där nationella insatser kan göra nytta: 

• mer systemutveckling, förändringsledning och personcentrering 

• mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling 

• arbeta för att göra ledarskapet mer attraktivt

Myndigheten vill också se att mer forskning om ledarskap och styrning i vården används i ledarskapsarbetet. Man har också identifierat problem att rekrytera chefer på vissa nivåer och ser därför att ledarskapsfrågor måste få en högre status. Ett sätt att nå dit är att i större utsträckning förankra ledarskapsarbetet vetenskapligt. Myndigheten vill också lyfta fram kopplingen mellan ledarskap och vårdresultat. 

För att nå målen har Vårdanalys flera rekommendationer till nationella insatser. Myndigheten vill till exempel se att ledarskap, systemförståelse och förbättringsarbete i större utsträckning ska ingå i vårdens grundutbildningar. Regeringen borde också ge olika myndigheter uppdraget att ta fram kunskapssammanställningar om forskning kring ledarskap och styrning i hälso- och sjukvården. Regeringen och regionerna bör också starta en funktion för erfarenhetsutbyte för mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling.

 Läs mer om Chefsdagarna och anmäl dig senast 1 december på:

www.dialasen.com