Västerbotten i topp med antalet donationer

Magnus Almeling och Anneli Holst är regionala donationsansvariga.

Västerbotten toppar listorna över donationer per miljon invånare 2022. Enligt Socialstyrelsen slår regionen rekord.

Under 2022 hade Sverige 206 stycken organdonatorer, vilket är rekord enligt statistik från Socialstyrelsen. Norra sjukvårdsregionen, där Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ingår, hade 18 donatorer. De flesta gjordes i Västerbotten, där antalet var 11 donatorer.

På Norrlands universitetssjukhus jobbar Anneli Holst och Magnus Almeling, som är regionala donationsansvariga. Anneli är regional donationsansvarig sjuksköterska och Magnus är både regional samt lokal donationsansvarig läkare. Deras uppgift är att se till att patienters önskemål om att donera ska tillgodoses.

– Organdonation är den gåvan patienterna valde att ge bort. Det är en livsviktig verksamhet då det finns de som dör utan hjälp, säger Magnus.

Behovet för organdonationer är betydligt större än tillgången. Patienter som står på väntelistan kan i värsta fall hinna avlida innan det finns möjlighet att genomföra en transplantation. Det är därför viktigt att alla som önskar donera ska få möjligheten att göra det.

Rollen som regional donationsansvarig innebär att ge stöd åt sjukvårdsregionens donationsverksamhet. De hjälper till att påminna, utbilda och motivera om donationsverksamheten. Det innebär att råda och stödja de lokala donationsansvariga, påminna vårdgivare om utbildning samt hålla koll på och driva utveckling inom området.

En viktig del av intensivvården

Anneli Holst och Magnus Almeling jobbar även kliniskt på intensivvårdsavdelningen i Umeå. De båda berättar hur givande arbetet där kan vara. På en gång kan de se vilken påverkan deras insatser haft och om de har hjälpt patienten.

– Det är en stark lagkänsla i arbetsgruppen, med härlig stämning. Det är som ett väloljat maskineri, säger Anneli Holst.

De berättar att en orsak till att Västerbotten hade flest donationer kan vara den starka viljan i arbetslaget att ta vara på donationerna.

– Det är ett tungt, emotionellt arbete där man inte heller kan följa processen hela vägen. Det är ändå värt det. En annan patient i nöd kan få gåvan, säger Magnus Almeling.

Andra orsaker som har bidragit till Västerbottens bra resultat är att regionsjukhusen har ett stort upptagningsområde. Dessutom tycker Anneli Holst och Magnus Almeling att de får de resurser de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.

”Vi tar inte på oss äran”

Anneli Holst och Magnus Almeling vill göra det tydligt att de inte tar på sig äran för det bra resultatet.

– Det är tack vare alla patienter som velat bli donatorer som vi har fått ett så bra resultat, säger Magnus Almeling.

– Det är även med hjälp av personalen på intensivvårdsavdelningen som gör ett fantastiskt jobb med att informera patienter och anhöriga, säger Anneli Holst.

De tror att antalet donationer per år kommer att växa. Enligt Anneli Holst och Magnus Almeling visar årets siffor på att det lär bli ännu fler i år. De arbetar löpande med att utbilda regionens sjukhus om DCD-metoden (Donation after Circulatory Death), vilket är donationer som genomförs efter att döden inträffat efter ett cirkulationsstopp. Metoden infördes i Sverige under 2018, vilket möjliggör för fler potentiella donatorer. De kommer fortsätta jobba för att utbilda vårdgivare och se till att inga patienter som vill donera inte ges möjligheten.

– Vi har nollvision vad det gäller att patienters gåvor går till spillo. Vi kommer aldrig bli nöjda förrän vi har gjort allt vi kan för att tillgodose patienternas önskemål, säger Magnus Almeling.

Av Ulrika Efthamre , Region Västerbotten

Foto: Region Västerbotten