Temaveckor på dialysmottagningen i Västerås

 

Det här är några kommentarer som har yttrats av patienter efter starten av de temaveckor som Dialysmottagningen på sjukhuset i Västerås har organiserat. Målet har varit att uppmuntra patienterna att ta större ansvar och bli mer självständiga

I slutet av 2016 hade vi sjuksköterskor på Dialysmottagningen i Västerås ett av våra återkommande möten där vi diskuterade frågor om funktionen omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS). Hur skulle vi kunna höja kunskapsnivån och medvetenheten hos våra patienter?

Vi strävade efter att ha informerade och medvetna patienter för att uppnå ett så gott resultat som möjligt vad gäller läkemedel och behandling samt restriktioner av vätska och mat.

Det blev en givande diskussion med flera idéer. Sjuksköterskorna Åsa Oskarsson och Anna-Maria Olsson lade fram idén om temaveckor. Under resten av mötet diskuterade vi olika idéer om hur temaveckorna skulle genomföras praktiskt. Åsa och Anna-Maria  och utsågs till ambassadörer för projektet.

 

 

Frågor OM Fosfat

  1. Varför är det viktigt att inta sina fosfatbindande läkemedel tillsammans med maten?
  2. Visste du att du själv kan fördela din ordinerade dos av fosfatbindande läkemedel beroende på vad du äter över dygnet? Varför kan det vara bra?
  3. Vilka livsmedel bör du äta med försiktighet för att sänka fosfatet i ditt blod?
  4. Varför är det bra att ta med sig sina fosfatbindande läkemedel till dialysen?

 

Många saknade kunskap

Personalen upplevde att många av våra patienter hade bristfällig kunskap om sin behandling, men också att de var nyfikna och kunskapssökande. Det krävs dock att man som patient är framåt och driftig för att hitta information och ställa de rätta frågorna. Det kanske inte alltid är så lätt när man är upptagen med sin dialysbehandling och på sin lediga tid vill de flesta inte tänka på dialysen.

En patient som startar i hemodialys (HD) får massor med information, men det brister i uppföljningen. Vi såg i temaveckorna en möjlighet till en uppfräschning av patienternas kunskaper samt ett tillfälle att få ta del av deras egna funderingar.

 

Att reflektera över sin situation

Vi kom fram till att huvudtanken skulle vara att få patienterna att reflektera över sin egen situation och över vad de själva kunde göra för att förbättra sin dialysbehandling, sina provtagningsresultat och sin livskvalitet. Egenvård finns i bakgrunden i alla teman.

Vi bestämde att varje månad skulle präglas av ett tema. Vi kallade de två första veckorna i varje månad för temaveckor. Den första veckan delade vi ut informationsmaterial enskilt till varje patient, samtidigt som vi lade fram broschyrer i patienternas dagrum. De fick även reflektionsfrågor att fundera över.

Praktiskt har det fungerat så att patienterna i början av varje temaperiod får reflektionsfrågor och tillgång till informationsmaterial. Den behandlingsansvariga sjuksköterskan har sedan under behandlingstiden ett samtal med patienterna och det finns då gott om tid för diskussion. Varje frågeställning eller tanke som väcks hos patienten och som blir utredd är positiv för dennas utveckling och ger ökad medvetenhet.

 

Ökad medvetenhet och ansvar

För enkelhetens skull gjorde vi till varje tema ett facit på frågorna som vi delade ut till våra kollegor. I detta facit fångade vi upp de diskussionsämnen som vi ansåg vara viktigast och detta utgjorde ett särskilt stöd till våra nyanställda kollegor.

Alla i arbetsgruppen har ett ansvar för att utarbeta informationsmaterial. De ansvariga sjuksköterskorna sätter upp en lapp med de olika temaområdena och tanken är att våra kollegor ska anmäla sitt intresse för något ämne och försöka att hitta material om detta. Det kan vara text, befintliga broschyrer, skyltning av olika produkter med mera. Allt detta sker i samarbete med andra professioner såsom fysioterapeut och dietist.

Det behöver inte vara något stort jobb, utan det viktiga är att våra patienter får något att reflektera över. De månader som ingen anmäler sitt intresse till förbereder ”ambassadörerna” informationsmaterialet.

 

Varje reflektion leder till vinster

Vi upplever att responsen hos personalen är positiv. Alla har varit delaktiga med att samtala med patienterna, men de dagar det har varit hektiskt på salen har det haltat lite. Vi har ju dock alla den korta stunden när vi står och komprimerar patientens fistel eller avslutar CDK-katetern och på den tiden hinner man samtala om mycket.

Hos patienterna har intresset och möjligheten att delta varit mycket varierande. Vissa har svårt med kommunikationen på grund av språksvårigheter eller andra diagnoser såsom afasi eller kognitiv svikt. Intresset varierar hos vissa, men många har också uttryckt stort intresse. Det finns patienter som gått flera år i HD-behandling men ändå åtnjutit stor vinst av den nyvunna medvetenheten. Som exempel ledde temaveckorna om fosfat till att fler patienter förstod vikten i att fördela sin ordinerade dos fosfatbindare utifrån vad de åt och inte utifrån de klockslag som läkemedlet var ordinerat. Det kommer förhoppningsvis att leda till förbättrade s-fosfatvärden.

Vi anser att varje reflektion som våra patienter gör och som förhoppningsvis leder till större medvetenhet är en stor vinst.

I december ska de omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna göra en utvärdering och sammanfattning med de patienter som de har omvårdnadsansvar för. Kanske fortsätter vi med detta nästkommande år, men under sommaren gör vi uppehåll i två månader.

 

FAKTA

Temaoområden:             

  • Varför och vad händer under dialys.
  • Över- och undervätskning.
  • Salt och viktuppgångar mellan dialyserna.
  • Nutrition och matrestriktioner.
  • Motion och livsstil.
  • Provsvar och läkemedel.

 

Fosfor:

Fosfat tas upp från födan. Fosfat inlagras bland annat i skelettet och har många viktiga uppgifter i kroppen. Överskott av fosfat utsöndras med urinen. Med avtagande njurfunktion minskar förmågan att utsöndra fosfat via urinen och det samlas i stället i kroppen.

Vid njursvikt kan kroppens balans av kalk och fosfat rubbas och leda till att det bildas hårda avlagringar på olika ställen i kroppen, såsom i leder, blodkärl, hjärta och lungor. Rubbningarna i kalk- och fosfatbalansen kan leda till att skelettet urkalkas, vilket innebär att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Höga fosfatnivåer i blodet kan även ge klåda och röda ögon. Dessutom kan bisköldkörtlarnas funktion och nivåerna av parathormon (PTH) i blodet påverkas. Läkare kan ordinera D-vitamin och fosfatbindare för att du ska få en bra balans av kalk, fosfat och PTH i kroppen.

Vid njursvikt är det viktigt att man så tidigt som möjligt bryter den onda cirkel som uppstår av en störd balans mellan kalcium och fosfat. Det finns i dag ett flertal olika läkemedel och forskning pågår för att ta fram nya och effektivare läkemedel för att hantera detta viktiga problem.

 

Av: Åsa Oskarsson och Anna-Maria Olsson.

Är du intresserad att veta mer om arbetet med temaveckor kontakta Åsa Oskarsson på asa.oskarsson@regionvastmanland.se eller Anna-Maria Olsson på anna-maria.olsson@regionvastmanland.se så berättar hon gärna mer!