Stipendium för kunskap om hur transplanterade ska kunna skyddas mot covid-19

John Søfteland fick Njurstiftelsens stipendium nyligen.

Transplantationskirurgen John Søfteland är en av Njurstiftelsens stipendiater år 2021. Hans forskning ska ta reda på hur transplanterade ska kunna skyddas mot covid-19.

 I samarbete med Registercentrum Västra Götaland ska man samla ”big data” över landets samtliga covidpatienter, och därmed få nödvändig kunskap om hur transplanterade bäst ska kunna skyddas mot covid-19. John Søfteland är transplantationskirurg vid Sahlgrenska och leder det nationella projektet ”Covid-19 hos organtransplanterade patienter”. Projektet fick sin rivstart i början av 2020 då virusets explosiva spridning, från de första fallen i Wuhan till global  pandemi,  ställde  den medicinska  forskningen inför unika utmaningar.

–  Vi grep efter minsta halmstrå, hade febril mailväxling och frågade oss alla: har  någon en susning om hur det kommer att gå för transplanterade patienter som drabbas av covid-19? 

Svaret var samtidigt både nedslående och uppfordrande. John och läkarkåren insåg intuitivt att transplanterade personer skulle löpa större risker. De utvecklar inte antikroppar efter vaccination i lika stor utsträckning som personer som inte har immundämpande behandling.  Även sedan vaccinationsprogrammet rullades ut förblev de transplanterades situation tämligen okänd, eftersom de uteslöts i de stora fas III-undersökningar som gjordes för att testa vaccinernas effekt och säkerhet.  Således är det fortfarande oklart hur stor den ökade risken faktiskt är för transplanterade, och om vissa subgrupper (exempelvis yngre transplanterade,  patienter utan vissa immunhämmande läkemedel, kvinnor) har lägre risk än övriga subgrupper. De medel som nu tilldelats från Stiftelsen för njursjuka ska användas i det nya samarbetet med professor Fredrik Nyberg på Registercentrum Västra Götaland, som driver projektet SCIFI-PEARL. Projektet har sedan pandemins början lyckats koppla ihop över 20 nationella register till en databas som uppdateras var tredje månad.

– Bättre än så blir det inte, konstaterar John Søfteland. Det ger oss tillgång till aktuella registerdata om samtliga i Sverige som diagnosticerats med covid-19 och även en omfattande jämförelsekohort. Hittills har vi haft ganska tunna data att luta oss mot, men med ”big data” kan vi få kunskap som blir internationellt intressant. 

Men det kräver enormt mycket data och många arbetstimmar. John hoppas att med  hjälp av den unika databasen kunna undersöka både sjukdomsförlopp och  vaccineffekt  för transplanterade patienter som drabbats av covid-19 – vilka i sin tur  ska få konkret vägledning: hur ska jag bete mig? Vilka är riskerna för mig?

– Registerdatan kommer ge svar som vi kan lämna vidare till patienten.  Det är särskilt viktigt eftersom de sociala konsekvenserna av potentiellt onödig  självisolering är stora både för patienter och familjer.

Av Anders Westgårdh/Njurstiftelsen

Foto Njurstiftelsen