”Sorti och protest”

I ett forskningsprojekt försöker forskare från Lunds universitet och Malmö högskola ta reda på varför sjuksköterskor väljer att byta jobb eller lämna yrket helt. Projektet heter kort och gott ”Sorti och protest”.

Det är känt sedan tidigare att sjuksköterskor och socionomer, i Sverige och internationellt, har en benägenhet att byta arbetsplats ofta och vilja lämna sina yrken. Detta tycks till stor del bero psykosocial arbetsbelastning. Trots viktiga forskningsinsatser vad gäller att följa och utvärdera uppsägningar bland socionomer och sjuksköterskor, saknas mer precis kunskap om vilka faktorer det är som driver fram viljan att lämna en arbetsplats eller ett yrke, liksom hur olika kategorier av anställda ställer sig till sorti som strategi.

Projektet ska pågå under tre års tid. Genom intervjuer, observationer och enkätstudier ska man försöka få svar på varför sjuksköterskor och socionomer oftare än andra väljer att byta jobb och karriär. det är en mixed methods-approach som förenar en omfattande enkätstudie med etnografiska studier av fem arbetsplatser och djup- och fokusgruppintervjuer. Kombinationen av olika metoder syftar till att bättre kunna utforska komplexiteten i sortimekanismer på bredden,  i form av generaliserbar data och djupet, i form av kvalitativdata.

Biträdande lektorn i genusvetenskap vid Lunds universitet Rebecca Selberg, som leder studien, menar att man kan identifiera andra varningstecken utöver att personer slutar eller byter yrke.

”Det är att sjuksköterskor säger upp sig i protest och i grupp ibland. det säger att det är något slags kommunikations som inte funkar; att man hellre lämnar än stannar kvar för att man inte tolererar villkoren. Då måste vi börja förstå vad som händer och förändra det.”

Syftet med studien är att öka kunskapen kring sambanden mellan förtida utträde ur ett yrke eller en arbetsplats och sociala maktrelationer grundade u kategorier som kön, etnicitet och klass. Projektet syftar också till att undersöka relationen mellan nya styrmodeller inom välfärdssektorn och utträde.

 

KällaL: p4 samt Lunds universitet