Sex miljoner till framstående njurforskning

Alireza Biglarnia och Jenny Nyström är två av forskarna som får Njurfondens stipendium

Njurfonden delar ut 6 100 000 kronor till 49 forskare ur fondens avsatta medel för 2021. Njurfonden har nu i åtta år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har över 28 miljoner kronor delats ut till olika forskningsprojekt i Sverige. I samband med uppmärksammandet av Bengt Rippes pris presenteras även de 49 forskarna som beviljats anslag för 2021 på ett webbinarium på Världsnjurdagen den 10 mars.

Följande forskningsprojekt har tilldelats 200 000 kr

Biglarnia Alireza 
Det medfödda immunförsvarets inverkan på utfallet efter njurtransplantation
Lund universitet

Ohlsson Sophie
Komplementsystemets roll vid systemisk vaskulit
Lunds universitet

Olausson Michael 
Njurtransplantation av njure från donator med hjärtstopp utanför sjukhus
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Stendahl Maria
COVID-19 pandemins påverkan på njursviktspopulationen
Svenskt Njurregister

Östman Wernerson Annika 
Molekylära studier för att kartlägga patofysiologi vid njurtransplantation
Karolinska Institutet

Följande forskningsprojekt har tilldelats 150 000 kr

Appelgren Daniel
Extracellulärt DNA som orsak till inflammation vid ANCA-associerad vaskulit
Linköpings universitet

Brandström Per
Spädbarns-UVI nu och i framtiden
Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet

Christensson Anders
Metoder för att hitta hjärtsjukdom vid kronisk njursjukdom
Lunds universitet

Dahlqvist Johanna
Djupgående analys av immunceller och biomarkörer vid småkärlsvaskulit
Uppsala universitet

Ebefors Kerstin
IgA-receptorernas roll för det inflammatoriska svaret vid IgA-nefrit
Göteborgs universitet

Ekberg Jana
SAILOR studie: 5-årsuppföljning av njurtransplanterade patienter utan steroider
Göteborgs universitet

Eriksson Svensson Maria
Studie av metabola förändringar i den kvarvarande njuren hos njurdonatorer
Uppsala universtitet

Erlandsson Helen
Media förkalkning predikterar kardiovaskulära händelser och mortalitet
Karolinska Universitetssjukhuset

Gunnarsson Iva
Kan tidiga biomarkörer vid SLE-nefrit prediktera långtidsprognosen?
Karolinska Institutet

Lorant Tomas
Att skydda njurar samt hjälpa njursjuka med antikroppar bli transplanterade
Uppsala universitet

Nyström Jenny
Mekanismer bakom diabetisk njursjukdom
Göteborgs universitet

Rydell Helena
Livskvalitet och symtom hos patienter med grav njursvikt
Karolinska Universitetssjukhuset

Schwarz Angelina
Nekroptos som diagnostiskt vertyg för ischemi och transplantatglomerulopati
Karolinska Institutet

Segelmark Mårten
Reglering av T cellers överaktivitet vid glomerulonefrit
Lunds universitet

Smolander Jessica
Tidig transplantatglomerulopati och prognostiska faktorer för graftöverlevnad
Karolinska Institutet

Tranaeus Lindblad Ylva
Långtidsstudie av kronisk njursjukdom i barndomen – påverkan på hjärta och kärl
Karolinska Institutet

Följande forskningsprojekt har tilldelats 100 000 kr

Chaireti Roza
Obstetriska utfall hos gravida med lupusnefrit
Karolinska Institutet

Charrin Emmanuelle
Renoprotektiva mekanismer för löslig Klotho vid diabetisk nefropati
Karolinska Institutet

Chromek Milan
Urinvägsinfektion hos njurtransplanterade barn
Karolinska Institutet

Hemmingsson Peter
Komplementaktivering vid ANCA-vaskulit med fokus på komplementantikroppar
Karolinska Institutet

Jeansson Marie
Angiopoietin-2 och thrombosbildning i njuren vid COVID-19
Karolinska Institutet

Juto Anna
Mikropartiklar från neutrofiler vid ANCA-associerad vaskulit
Karolinska Institutet

Korkut Gizem
Mekanismer av podocyte regeneration och mesangial proliferation
Karolinska Institutet

Laucyte-Cibulskiene Agne
Kronisk njursvikt och dess samband med vaskulära och metaboliska sjukdomar
Lund universitet

Levin Anna
Molekylära mekanismer för uppkomst och progress av njurskada vid IgA-nefrit
Karolinska Institutet

Malmgren Linnea
Åldersrelaterad njurfunktionsnedsättning, mortalitet och skelettrelaterad ohälsa
Lunds universitet

Martus Giedre
Klinisk validiering av Kombi-PET test hos patienter med peritonealdialys
Lunds universitet

Montgomerie Christina
Akut njursvikt: epidemiologi och prognos för kronisk njur- och hjärtkärlsjukdom
KIDS Karolinska institutet Danderyds sjukhus

Norén Åsa
Njurfunktionsnedsättning vid levertransplantation
Göteborgs universitet

Olauson Hannes
Vidareutveckling av en modell för studier av sjukdomsmekanismer i intakt njure
Karolinska Institutet

Robertsson Grossmann Katarina
Njurfunktion efter hypotermibehandlad hypoxisk-ischemisk encefalopati
Karolinska Institutet

Salzinger Barbara
Betydelsen av njursvikt vid kranskärlssjukdom
Karolinska Institutet

Sendic Senka
Kliniska och experimentella studier vid IgA nefrit och SLE nefrit
Karolinska institutet

Staaf Karin
Stickteknik och AV-fistelutveckling – en prospektiv observationsstudie
Linköpings Universitet/Region Östergötland

Stenvinkel Peter
Mot ny behandling av åldrande kärl vid kronisk njursvikt
Karolinska Institutet

Swartling Oskar
Effekt av brocolligroddar på metabol kontroll vid CKD och typ-2 diabetes
Karolinska Institutet

Söfteland John
Registerlänkningsstudier på COVID-19 hos njurtransplanterade
Göteborgs Universitet

Tydén Maria
Intestinal hyperreaktivitet vid IgA-nefrit – effekter av Nefecon
Uppsala universitet

Unnersjö-Jess David
Avancerad optisk mikroskopi och djupinlärning för precisions-njurdiagnostik
Uniklinik Köln

Wallin Jeanette
Stöd för initiering av samtal inför livets slut med patienter i dialysbehandling
Sophiahemmet Högskola

Welander Frida
NOAK vs warfarin hos patienter med kronisk njursvikt eller dialys
Umeå universitet

Xu Yiyi
Exponering för båda metaller och luftföroreningar har mer njurtoxicitet?
Göteborgs universitet

Följande forskningsprojekt har tilldelats 50 000 kr

Carlsson Eva
Njurdonation – påverkan på graviditet och njurfunktion samt hälsa
Uppsala universitet

Svensson Philippa
Borgskalan för säker och effektiv balans och styrketräning hos patienter med CKD
Lunds universitet

Bengt Rippes pris

Bengt Rippe var professor i Lund och en internationellt framstående njurforskare. Han deltog i grundandet av Njurfonden 2013. Bengt Rippe avled i oktober 2016 och till hans minne har inrättats ett forskningspris som utdelas till en forskare som utfört en betydelsefull vetenskaplig prestation inom det njurmedicinska fältet.

Bengt Rippes pris 2021 på 50 000 kronor utdelas till Bengt Lindholm, senior forskningsspecialist och sektionschef vid Baxter Novum, Karolinska Institutet i Stockholm. Motiveringen lyder ”Bengt Lindholm har gjort en pionjärinsats avseende introduktionen av modern peritonealdialys i Sverige.”

Av Ulrika Efthamre

Källa: Njurfonden

Foto: Njurfonden