Rapport från nationell nätverksträff för fysioterapeuter

Den årliga nationella nätverksträffen för fysioterapeuter verksamma inom njurmedicin anordnades för tredje gången av sektionen för andning och cirkulation inom fysioterapeuternas fackförbund Fysioterapeuterna.

Mötet ägde rum i Stockholm med 35 deltagare som medverkade både fysiskt och digitalt från njurmedicinska kliniker runtom hela Sverige. Fokus för årets träff låg på njurarnas fysiologi och patologi, samt på hur covid -19 påverkat patienter med kronisk njursjukdom.

Minskad fysisk aktivitet

Patienter med njursjukdom har drabbats hårt under pandemin, både när det gäller förekomst av covid-19 och i svårighetsgrad av sjukdomen hos de som drabbats. Många patienter begränsades också kraftigt i sina sociala kontakter och i hur de rörde sig i samhället för att undvika smitta. Detta har medfört en generell minskning av fysisk aktivitet i vardagen för patienter med kronisk njursjukdom under pandemin. Restriktioner inom de njurmedicinska klinikerna och hos andra aktörer har också inneburit begränsade möjligheter till bedömning, träning och uppföljning hos fysioterapeut. Detta har inneburit stora utmaningar för de kliniskt verksamma fysioterapeuterna inom njurmedicin för att hitta nya vägar att stötta patienterna i att upprätthålla sin fysiska förmåga under pandemin och flera fysioterapeuter upplever att patienterna själv uttryckt att de tappat i sin fysiska förmåga under denna tid.

Stöttning från fysioterapeuter

Under nätverksträffen diskuterade de deltagande fysioterapeuterna vilka utmaningar som vi ställts inför och hur vi på olika sätt arbetat för att bibehålla fysisk aktivitet och fysisk förmåga för patienterna under en period där verksamheterna kraftigt begränsats och många fysioterapeuter omplacerats till pandemivård. Sedan restriktionerna släppts har fysioterapeuterna kämpat för att komma tillbaka på banan och följa upp och stötta alla patienter som ej fått möjlighet till fysioterapi under pandemin. Det vi har lärt oss är att allt fler patienter kan utföra träning i hemmet men att det är viktigt med uppföljning och stöttning från fysioterapeuten, till exempel via telefonkontakt.

Symtom vid funktionsnedsättning i njure

Eftermiddagen på nätverksträffen ägnades åt njurfysiologi hos friska samt dess patofysiologi med symptom och tecken som uppstår vid olika grader av funktionsnedsättning i njuren. Denna föreläsning hölls av Kerstin Ebefors, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Kerstins forskning fokuserar på basala mekanismer bakom framförallt glomerulära njursjukdomar och njurcancer, och hon föreläser regelbundet om njurarnas fysiologi bland annat på grundutbildningarna för hälsoprofessioner på Sahlgrenska akademin. I samband med denna föreläsning diskuterades också hur fysisk förmåga ser ut i olika stadier av njursjukdomen och hur fysisk aktivitet kan påverka våra patienter under hela sjukdomsförloppet.

Vikten av individanpassad träning

Vikten av individanpassad träning och regelbunden uppföljning lyftes fram även under en föreläsning som hölls av Philippa Svensson, kliniskt verksam fysioterapeut vid njurmedicin, Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds universitet. Hennes pågående avhandlingsarbete fokuseras på förskrivning, utvärdering och uppföljning av självadministrerad träning, dvs. när träning förskrivs av fysioterapeut och utförs självständigt av patienten, med uppföljning som sker framförallt via telefonkontakt. Det är viktigt att patienter med kronisk njursjukdom får möjlighet att träffa fysioterapeut tidigt i sin sjukdom för bedömning av fysisk förmåga och träningsråd, vilket även lyfts fram i det nationella vårdprogrammet för patienter med kronisk njursjukdom, publicerat under 2021. Det blev många givande diskussioner och erfarenhetsutbyten och behovet av ett forum för att underlätta kommunikationen mellan kliniskt verksamma fysioterapeuter inom njurmedicin framstår tydligt.

Uppstart av hemsida

Ett steg på vägen är dessa regelbundna nätverksträffar samt uppstarten av en egen hemsida för ökad möjlighet till kommunikation och information om fysisk aktivitet för patienter i kronisk njursjukdom. Vi hoppas i detta forum kunna driva ett kunskapsutbyte fysioterapeuter emellan och kunna erbjuda allt bättre vård till patienter med kronisk njursjukdom!

 

Text och foto:

Philippa Svensson, Leg. Fysioterapeut, MSc.

Doktorand med inriktning fysioterapi och njurmedicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet.