Patienter med typ 2-diabetes som diagnosticeras genom screening har bättre överlevnad

En studie på över 140 000 personer i Västerbotten, inklusive 9 666 diabetesfall, visar att patienter med typ 2-diabetes vars sjukdom upptäckts genom screening får sin diagnos i genomsnitt 4,6 år tidigare än patienter som upptäcks i sjukvården. Patienter som diagnosticerats genom screening har också bättre överlevnad samt lägre risk för hjärtkärl-, njur- och ögonsjukdomar. Detta visar en studie publicerad i tidsskriften Diabetologia.

 

– Vi har kunnat visa att screening för typ 2-diabetes på befolkningsnivå kan medföra fördelar för patienter som tack vare screening diagnosticeras och därmed behandlas tidigare än de gjort om deras sjukdom upptäckts senare i sjukvården, säger Adina Feldman, som är forskare vid MRC Epidemiology Unit vid University of Cambridge och försteförfattare till studien.

Typ 2-diabetes liknar många cancersjukdomar genom att sjukdomen ofta har ett långt förlopp utan symptom och diagnosticeras därför vanligtvis först när patienten söker vård eller misstänks ha hög risk för att utveckla diabetes. Fördelarna med att behandla diabetes tidigt i sjukdomsförloppet är kända sen tidigare. Trots det har forskningsresultat hittills varit osäkra när det gäller ifall det skulle finnas fördelar med generell screening för typ 2-diabetes.

Adina Feldman, Foto: Ian Farrell

I samarbetet VIPCAM har forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet och MRC Epidemiology Unit vid University of Cambridge analyserat hälsodata från 140 000 personer. Personerna i studien var inbjudna till att delta i Västerbottens hälsoundersökningarmellan 1992 och 2013. Forskarna identifierade 9 666 nya fall av typ 2-diabetes, varav 1 024 fall diagnosticerades genom screening efter ett positivt glukosbelastningstest, vilket ingår i hälsoundersökningen. Forskarna följde alla diabetesfall under upp till 22 år genom flera länkade hälsoregister och kunde analysera sambandet mellan hur diabetes diagnosticerades och överlevnad samt risk för hjärtkärlsjukdom, njursjukdom och ögonsjukdom.

  • Diabetesfall som diagnosticerades genom screening upptäcktes i genomsnitt vid 55,1 års ålder, vilket var 4,6 år tidigare än de diabetesfall som upptäcktes genom sjukvården.
  • Jämfört med de diabetesfall som upptäcktes genom screening hade diabetesfall upptäckta i sjukvården dubbelt så hög risk att dö under uppföljningstiden.
  • Patienter diagnosticerade i sjukvården hade också 55 procent högre risk för hjärtkärlsjukdom, mer än dubbelt så hög risk för njursjukdom, och 66 procent högre risk för ögonsjukdom.

Forskarna kontrollerade för potentiella förväxlingsfaktorer såsom ålder, kön, diagnosår samt socioekonomisk status. Det är också känt att de som deltar i screening vanligtvis är friskare än de som uteblir och att det är sjukdom hos patienter med långsammare och ibland mindre allvarliga sjukdomsförlopp som oftare upptäcks i screening. Forskarna genomförde därför flera analyser för att se om dessa förhållanden kunde förklara den positiva effekten av screening på överlevnad hos patienter, men resultaten kvarstod.

Olov Rolandsson
Foto: Mattias Pettersson

– Det finns många faktorer att beakta innan man kan rekommendera screeningprogram för diabetes på befolkningsnivå. Men dessa resultat ger stöd för att sådana program antagligen kan minska förekomsten av allvarliga komplikationer och förbättra överlevnaden hos de patienter med typ 2-diabetes som upptäcks tidigare genom screening, säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet och sisteförfattare till studien.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Forte, Västerbottens läns landsting och brittiska Medical Research Council.

Länk till artikeln i Diabetologia