Överdödlighet i covid-19 hos njursjuka

Njursjuka, i synnerhet transplanterade, har drabbats hårt av pandemin. Detta visar en studie av bland andra Maria Stendahl, mottagare av Njurfondens Forskarbidrag 2021

Hos njurtransplanterade i Sverige har rapporterats en överdödlighet på 30 procent under ett år av pandemin. Det visar en färsk sammanställning av siffror från Svenskt njurregister (SNR). Motsvarande siffra för dialyspatienter är 8,7 och för befolkningen i stort 7,7.

I en studie delvis finansierad med anslag från Njurfonden framgår att njursjuka, i synnerhet transplanterade, drabbats hårt av pandemin. Under tolv månader 2020–2021 avled 215 njurtransplanterade och 836 dialyspatienter, vilket är högre jämfört med dödstalen de närmast föregående åren. Forskarna har tittat på siffror inrapporterade till Svenskt njurregister (SNR) och jämfört med data om dödsorsaker från Socialstyrelsen och Befolkningsregistret.

Sammantaget visar studien på en hög dödlighet hos både njurtransplanterade och dialyspatienter under pandemins första år och en kraftigt förhöjd risk att dö i covid-19 jämfört med befolkningen i stort. Men det behövs fler studier för att klargöra orsaken till den höga dödligheten, skriver forskarna i Läkartidningen.

Källa: Njurfonden.se, Läkartidningen