Nytt regeringsuppdrag att stödja sjukvårdens arbete med organdonationer

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram en nationell handlingsplan för att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med donation av organ och vävnader för transplantation. Planen ska stärka regionernas samordning så att fler transplantationer kan komma till stånd.

Socialstyrelsen ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens arbete med organdonationer. Stödet ska vara verksamhetsnära och lättillgängligt och omfatta hela donationsprocessen. Myndigheten ska även ta hänsyn till närståendes behov.

Uppdraget:

  • omfattar stöd till implementering av såväl den nationella handlingsplanen som kunskapsstödet
  • gäller donation av organ och vävnader från avlidna donatorer och omfattar hela donationsprocessen från identifiering av en möjlig donator fram till att transplantation har genomförts
  • genomförs med hänsyn till Socialstyrelsens förslag i rapporten Kartläggning av hinder i hälso- och sjukvården för en ändamålsenlig verksamhet för organdonationer
  • genomförs i dialog med huvudmän och andra berörda aktörer inom donations- och transplantationsområdet. Särskild hänsyn ska tas till vikten av att verksamheten bedrivs på ett etiskt och rättssäkert sätt
  • Socialstyrelsen informerar löpande Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider.

Delen som gäller nationellt kunskapsstöd redovisas senast den 18 december 2024. Del om den nationella handlingsplanen redovisas senast den 23 oktober 2025.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Regeringen.se

Foto: Freepik.com