Nya riktlinjer för träning vid peritonealdialys

Att ha ett välfungerande liv kräver fysisk aktivitet. Många patienter med peritonealdialys (PD) vittnar om hur nedsatt fysisk funktion är begränsande i livet.  För att möta varje patients specifika behov behövs klinisk bedömning och vägledning angående anpassade tränings- och aktivitetsråd.

Det har nyligen publicerats internationella riktlinjer för träning och fysisk aktivitet för patienter som behandlas med peritonealdialys (PD).  Det är Global Renal Exercise Network och International Society for Peritoneal Dialysis som granskat litteraturen och sammanställt riktlinjerna. I sammanställningen har frågor om fysisk aktivitet och träning som är relevanta för patientgruppen beaktats med perspektivet att ge relevanta träningsråd och hitta lämpliga övningar. Förutom litterarutgranskningen består riktlinjerna av en sammanställning av kliniska hållpunkter som grundar sig på internationella kliniska erfarenheter. Även patienter med PD-behandling har varit delaktiga i framtagandet av riktlinjerna. Rekommendationerna omfattar träning i samband med och efter PD- kateterinsättning, träning med eller utan dialysvätska i bukhålan, samt rådgivning vid specifika aktiviteter. En helhetsbedömning ska alltid ligga till grund för träningsrådgivning och val av fysisk aktivitet vid PD-behandling. Faktorer som alltid ska ingå är ålder, fysisk kapacitet, samsjuklighet, tid i PD, och tidigare skador.

Aktivitet vid kateterinlägging

Oavsett operationsteknik är promenader en trygg och säker aktivitet som bör uppmuntras så snart som möjligt efter PD-kateterinläggningen. Aktiviteter som är förknippade med ökat buktryck (exempelvis att lyfta något som väger över fem kg, utföra situps. gräva, dammsuga) bör skjutas upp i minst 2–3 veckor efter laparoskopisk kateterinsättning och 4–6 veckor efter öppen kirurgi. Aktiviteter som ökar buktrycket ska dock undvikas helt i 4–6 veckor om PD-katetern ska tas i bruk omedelbart efter operationen.

Dialysvätska i buken

Vid utförande av aktiviteter som inte är förknippade med ett väsentligt högre buktryck såsom promenader, vandring och lätt löpning behöver inte PD-vätskan tömmas före träning såvida den inte bidrar till obehag för patienten. Vid aktiviteter som styrketräning, aktiviteter med hopp, att skotta snö eller städa golv rekommenderas att bukhålan töms på dialysvätska innan, då denna typ av aktivitet ger ett ökat buktryck. Det finns patienter som föredrar att träna med tom bukhåla för att det känns bättre. Även en gördel kan användas för ökad komfort och skydda PD-katetern. Vid aktiviteter och träningsformer som kräver att man ofta böjer sig, sitter på huk eller lyfter, rekommenderas att dessa aktiviteter utförs utan PD-vätska i bukhålan.

Bålstyrka

Bålstärkande övningar rekommenderas för alla PD-patienter. Starkare muskulatur ger stöd för den ökade påfrestningen för ländryggen och är smärtförebyggande. En stark magmuskulatur ger bra stöd vid det ökade buktrycket som är sekundärt till PD-vätskan, och verkar potentiellt minska risken för bråck.

Aktiviteter i vatten

Simning, vattengympa eller andra aktiviteter i vatten ska helst ske i havsvatten eller välskötta bassänger för att begränsa exponeringen för vattenburna bakterier och virus. Av samma anledning ska vattenaktiviteter i öppet vatten undvikas direkt efter storm och oväder. Det är mycket viktigt att PD-katetern och exit site skyddas av ett stomiförband eller annat genomskinligt vattentätt förband. Det är dock inte säkerställt att detta minskar risken för infektion. Därför rekommenderas rutinmässig vård av exit site direkt efter träning i vatten.

Avrådan från träning

Patienter som behandlas med PD avråds från kontaktsporter och annan träning där det finns risk för fysiska trauman. Träningsformer där upprepade friktioner mot området kring PD-katetern förekommer bör undvikas. Skulle PD-vätskan bli rosa eller rödfärgad, kan det tyda på en intraperitoneal blödning. Patienten kan då tillfälligt behöva sluta eller ändra på sin träning i samråd med vårdteamet.

 

Av Mia Trondsen

Foto Mia Trondsen

 

Referens: Bennet.P. et al. Physical activity and exercise in peritoneal dialysis: International Societyfor Peritoneal Dialysis and the Global Renal Exercise Network practice recommendations. Peritoneal Dialysis International 2022, Vol. 42(1) 8–24.