Nya regler ska förbättra förutsättningarna för organdonation

Lena Hallengren Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om en ny lagrådsremiss med förslag på regler gällande organdonation. Bland annat föreslår regeringen lagändringar med syfte att skapa ett tydligt lagstöd för organbevarande behandling.

– Antalet organdonationer har ökat över tid i Sverige, men det är fortfarande många som väntar på att få ett nytt organ. Förslagen i lagrådsremissen förbättrar förutsättningarna för att kunna öka antalet organdonationer och på så sätt rädda fler liv, säger socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen föreslås lagändringar med syfte att skapa ett tydligt lagstöd för organbevarande behandling, det vill säga medicinska insatser hos en möjlig donator som i de flesta fall är nödvändig för att donation efter döden ska kunna äga rum.

Vidare föreslås att ta bort det så kallade närståendevetot. I dag kan en närstående förbjuda donation om den möjliga donatorns inställning till donation är okänd. Förslaget innebär att närståendes roll i stället renodlas till att förmedla information om den möjliga donatorns inställning och uttolka dennes vilja, i de fall där personen i fråga inte uttryckligen har lämnat sitt medgivande till eller motsatt sig donation. Utifrån den informationen kan sjukvården avgöra om donation kan utföras eller inte.

Regeringen föreslår även att ett donationsingrepp inte ska får göras om den avlidne vid sin död var vuxen och hade en funktionsnedsättning av sådan art och grad att personen i fråga uppenbarligen aldrig haft förmågan att förstå innebörden av och ta ställning till donation. Syftet är att skydda personer från ingrepp som de själva inte har kunnat ta ställning till.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Bakgrund

I april 2021 beslutade regeringen att återkalla den avlämnade propositionen Organdonation (prop. 2020/21:48) för att på nytt se över vissa frågeställningar.

Ändringarna i denna lagrådsremiss jämfört med den återkallade propositionen gäller den del som rör organbevarande behandling och särskilt frågan om intubering och respiratorvård, om dessa åtgärder sätts in enbart i organbevarande syfte. I lagrådsremissen görs bedömningen att intubering och respiratorvård är åtgärder som bör kunna sättas in enbart i organbevarande syfte, om omständigheterna i övrigt medger det.

Källa regeringen.se

Foto:regeringen.se