Ny rapport om brister i vårdchefens arbetsmiljö

Erna Zehlmin Ekenhem, Generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer.

Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har tidigare i flera år uppmärksammat kvinnors arbetsmiljö. Vård och omsorg är kvinnodominerade verksamheter där även många av cheferna som finns närmast vårdpersonalen är kvinnor.

Första linjens chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. De är ofta kvinnor och närmsta chef till undersköterskor, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal och läkare. Ledningen ställer höga krav på dem samtidigt som de ska vara ett stöd för sina medarbetare.  De har hög arbetsbelastning och ansvar för ett större antal medarbetare än chefer inom mansdominerat arbete i till exempel teknisk förvaltning hos samma arbetsgivare.

Det är bakgrunden till den riksomfattande inspektionsinsatsen av arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg. På regeringens uppdrag har totalt 113 arbetsgivare inspekteras.

– Cheferna brinner för sitt arbete. De tar ett stort ansvar för att verksamheten ska fungera för både patienter och personal. Men deras arbetsbelastning är hög och när stödresurser saknas har allt fler arbetsuppgifter lagts på dem, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att många av arbetsgivarna saknar rutiner för att följa upp chefernas arbetsmiljöförhållanden. Fortfarande finns det chefer som ansvarar för stora personalgrupper. Blir någon i gruppen sjuk eller slutar tar rekryteringen av nya medarbetare mycket tid.

– Vi ser också att det brister i chefernas tillgång till administrativt och organisatoriskt stöd, särskilt när det gäller HR- och IT-frågor. Detta behöver organisationerna åtgärda, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

– Det behövs strukturer för att följa upp chefernas arbetsbelastning och förtydliga vilket stöd som finns för att avlasta dem. De behöver bland annat få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna för att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, annars är risken stor att de drabbas av ohälsa och inte orkar arbeta kvar. Vi har tyvärr också sett att många chefer slutar, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Cheferna uppger att de ofta får lösa arbetsmiljöbristerna med befintliga resurser.

– En organisation måste säkerställa att arbetsmiljöbrister synliggörs och hanteras på rätt beslutsnivå. Blir skyddsombuden färre gör det att cheferna inte heller har någon att samverka arbetsmiljöfrågorna med på arbetsplatsen. Om chefen är stressad eller mår dåligt på en arbetsplats påverkar det hela personalgruppen.

Arbetsmiljöverket efterlyser också en ordentlig introduktion för nya chefer som börjar på en arbetsplats eller för dem som kommer tillbaka efter en längre föräldraledighet samt pekar också på behovet av att inkludera chefernas egen arbetsmiljö i skyddsronderna.

 

FAKTA:

Arbetsmiljöverket har sammanställt resultatet av inspektionerna i slutrapporten Första linjens chefer i vård och omsorg

113 arbetsgivare inom vård och omsorg har blivit inspekterade. Inspektionerna genomfördes hos arbetsgivare som hade mellan cirka 1 000 och 35 000 anställda. Arbetsmiljöverkets inspektörer besökte 86 kommuner, 15 landsting samt 12 privata vårdgivare. 99 procent av de besökta arbetsplatserna fick krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.

Inspektionsinsatsen, som var ett regeringsuppdrag, syftade till att granska de organisatoriska arbetsförhållandena för första linjens chefer inom vård och omsorg.

  • Det ska finnas rutiner för att följa upp hög arbetsbelastning för första linjens chefer inom vård och omsorg.
    • Arbetsbelastningen ska vara hälsosam och hållbar.
    • Första linjens chefer ska få stöd i sitt ledarskap av arbetsgivaren.

 

Källa: Arbetsmiljöverket

Foto: Hans Alm