Norsk modell för patientutbildning ger goda resultat vid långvarig sjukdom

Om personer med långvariga sjukdomar på ett genuint sätt ska lära sig att leva med en eller flera sjukdomar, krävs att de blir involverade i sin lärandeprocess, att innehållet för utbildningen knyter an till deras livssituation och tidigare erfarenheter.

Detta borde vara självklart men i det vårdande sammanhanget, där det medicinska perspektivet har företräde, är det fortfarande ett problem. Det finns dock flera exempel på modeller och metoder som stödjer patienters lärande, ett lärande som enligt vår övertygelse sker på en existentiell nivå. Stödet för lärandet bör enligt vår mening ta sin utgångspunkt i patientens livsvärld. 

Det finns några olika modeller för patientutbildning i Norden, nedan beskrivs den norska modellen för ”Læring og mestring” som på ett påtagligt vis involverar patienterna i utbildning och lärandeprocessen. Vidare beskrivs hur modellen tillämpats och spridits i Sverige.

Læring og mestring – Den norska modellen 

Den norska modellen, ”Læring og mestring”, ser patienter och vårdpersonal som likvärdiga experter och lyfter fram värdet av samverkan för att stödja patienter och närstående att ta eget ansvar att bemästra sin situation. Detta avses motverka passivitet och beroendeställning. Det unika med modellen är att gruppträffarna planeras, genomförs och evalueras tillsammans med en vårdpersonal och en erfaren patient. Utbildning sker i dialogform med innehåll sammansatt utifrån deltagarnas behov och önskemål. Det första Laerings och mestringscentret upprättades vid Aker Sykehus 1997. Læring og mestring har sedan uppstart till största delen varit erfarenhetsbaserat men har genom kartläggning, studier och utvärderingar sökt förankring i vetenskapliga teorier så som empowerment och hälsopedagogik (Mestring.no).

Lära och bemästra tillämpningen i Sverige 

I Sverige finns patientutbildning enligt Lära och bemästra modellen i sju regioner, ibland benämnd som Lärande café. Dessa är Jönköping, Kronoberg, Skåne, Uppsala, Värmland, Västra Götaland, Östergötland samt Västernorrland. Detta nätverk startade 2008. Medlemmar i nätverket Patientutbildning Lära och bemästra har våren 2019 besvarat en enkät som nedan ger en lägesbeskrivning över tillämpning av modellen. 

Den svenska versionen av den norska modellen Lära och bemästra planeras och leds av ett ledarpar, varav en är patient med personlig erfarenhet/förståelse av att leva med sjukdom och en är vårdare med professionell kunskap. Patientutbildningen omfattar vanligen 2 – 4 träffar om 2 – 2,5 timmar vardera (med fika) och ibland en återträff efter 3 – 6 månader. Deltagarna styr i hög grad innehållet då det är deras frågor och behov av information som är i fokus. Den pedagogiska arbetsformen bygger på att deltagarna genom dialog delar erfarenheter. Syftet är att dela perspektiv och öka förståelsen för livet med sjukdom.  Vårdverksamheter initierar, bjuder in patienter och närstående samt genomför utbildning inom respektive verksamhet. 

I flera regioner finns ett centrum/forum för patientutbildning som utbildar ledarpar. Modellen för patientutbildning är vanligast inom sjukhusvård men förekommer även inom primärvård och ideella organisationer som exempelvis Röda korset. Patientutbildningar har anordnats för barn, vuxna och närstående vid följande sjukdomar, tillstånd och behandlingar: könsdysfori, barn och ungdomshabilitering, diabetes, Parkinson, epilepsi, stroke, cancer, ALS, hjärtinsufficiens, gastric by pass, övervikt, demens i tidigt stadium, lipoödem, njursvikt, KOL, MS, myelom, allogen stamcellstransplantation, långvarig IVA-vård och endometrios m.m. Planer finns att även starta grupper i kommunal vård.

Uppskattningsvis har 110 nya ledare utbildats under åren 2017-2018, som i sin tur har genomfört grupputbildning för cirka 700 patienter. Intentionen är att fortsätta med utbildning av ledarpar samt inkludera fler patientgrupper. Nätverkets målsättning är att patientutbildning enligt modellen Lära och bemästra blir en naturlig del av vård och behandling.  Systematiska utvärderingar saknas vilket gör de som finns svårtolkade. Medlemmar i nätverket upplever många fördelar och möjligheter med detta arbetssätt och nöjda deltagare ger positiv återkoppling i de utvärderingar som sker. 

Modellen möjliggör delaktighet

Genom att tillämpa modellen Lära och bemästra kan vården praktisera personcentrerad vård menar medlemmar i nätverket. Modellen anses möjliggöra delaktighet i vård och behandling och stärker egenvårdsförmågan. Genomförandet sker med respekt för allas kunskaper och erfarenheter och är inkluderande och dynamisk. Möjligheten att träffa andra i samma situation upplevs som mycket betydelsefull. 

Fördelarna med lära och bemästra är synen på kunskap vilket innebär att professionell kompetens möter erfarenhetsbaserad kompetens. Närstående bjuds in att delta vilket ytterligare breddar perspektiven. Arbetsformen stimulerar till aktivt deltagande för alla involverade. Det uppfattas roligt och meningsfullt, ingen utbildningsomgång blir den andra lik eftersom innehållet varierar från grupp till grupp. Då innehållet planeras tillsammans med gruppen kräver modellen ett öppet förhållningssätt för deltagarnas önskemål vilket medför mindre planerings- och förberedelsetid.

Svårigheter att arbeta enligt modellen beskrivs i form av brist på engagerad ledning, tid och personal, vilket medfört svårigheter att planera och prioritera patientutbildningen. En annan svårighet var att rekrytera lämpliga erfarna patienter och närstående som kan och vill medverka. En utmaning var den stora personalomsättningen inom vård och omsorg, samt att patienter som utbildats till ledare inte kunde fullfölja sitt uppdrag. Vidare saknar ledarna kompetensutveckling och kontinuerligt stöd i form av handledning, möjlighet till reflektion, direkt återkoppling och avstämning.

Utbildning som involverar och utmanar 

Personer som drabbats av långvarig sjukdom, kan till en början ”skjuta undan” sjukdomen som ett faktum och vägra erkänna den. Det finns en stark vilja att leva livet såsom innan sjukdomen gjorde entré i livet, att leva som alla andra, utan att behöva ta ansvar för sjukdomen eller en sjukdom till. Lärandet har visat sig vara en svår process och innebär en insikt om att förändras som människa, en förändring som personen inte bett om. Hur ska patienter som inte vill ha en sjukdom involveras i sin lärandeprocess? Går det över huvud taget? 

Vi menar att ett annat förhållningsätt krävs där patienter involveras och görs delaktiga i hela utbildning och lärandeprocessen. Där utbildning utgår från patienternas behov och förståelse och patienten ses som en likvärdig partner. Vidare krävs att lärandet ses som något ständigt pågående och att patienter, närstående samt vårdare ges möjlighet för reflektion som bidrar till fördjupad förståelse. Vi menar också att lära och bemästra är en form som motsvarar framtidens krav på personcentrerad vård och samskapande. Genom att tillämpa ett livsvärldsdidaktiskt perspektiv i modellen, skulle den personliga förståelsen kunna utmanas ytterligare till fördjupad förståelse som möjliggör ett genuint hållbart lärande. En ny utmaning är att nu i pandemitider även kunna erbjuda patientutbildning digitalt i olika lärplattformar.

Av: 

Mia Berglund, Biträdande professor i omvårdnad, Inst. för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde

Karin Johansson, Distriktsköterska med specialisering diabetes, Samordnare diabetes och personcentrerad vård, FoUU utveckling och innovation, Region Kronoberg.

Anna Kjellsdotter, Forskningsledare, FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus Skövde, Adjungerad lektor vid Inst. för hälsovetenskaper Högskolan i Skövde

Susanne Andersson, Specialistsjuksköterska med inriktning mot diabetes, Lektor vid Högskolan Väst samt FoU ledare Primärvården, Skaraborg.

Kontaktperson:

Karin Johansson, karin.johansson@kronoberg.se

Foto: Freepik.com, AdobeStock

Läs mer:

Berglund, M., Andersson, S. & Kjellsdotter, A. (2017). Att drabbas av långvarig sjukdom i (Dahlberg och Ekman, 2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Liber.

Johannson, K. (2019). Lärande kafé – att stödja patienters och närståendes lärande i Berglund, M., & Ekebergh, M. (red). Reflektion i lärande och vård – en utmaning för sjuksköterskan. (2:a uppl). Studentlitteratur. 

Mestring.no https://mestring.no/

Svenska nätverket Lära och Bemästra https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/patientutbildning-nationellt-natverk/

VG-region. Magasinet Lära & Bemästra. Ett magasin från kunskapscentrum för jämnlikvård.  https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/magasinet-lara-och-bemastra/

Vågan, A. (red). (2020). Helsepedagogiske metoder. Teori og praksis. Gyldendal.