Njurhälsa överraskande låg i hög ålder

Hälften av landets friska 80-åringar har en så låg njurfunktion att den ligger under gränsen för vad som räknas som njursjukdom. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet.

Njurens funktion avtar naturligt med stigande ålder, även hos den som är frisk. Dålig njurfunktion förknippas bland annat med diabetes och hjärt-kärlsjukdom och kan i allvarliga fall leda till njursvikt och behov av dialys.
I en ny avhandling från Lunds universitet ges för första gången en mer detaljerad bild av den med åldern avtagande njurfunktionen. Och försämringen av njurfunktionen i hög ålder visade sig vara överraskande stor:
– Den försämras i så hög utsträckning att hälften av våra friska 80-åringars njurfunktion är lägre än vad gränsen för njursjukdom tillåter, säger Karin Werner, doktorand i geriatrik vid Lunds universitet samt läkare vid Skånes universitetssjukhus.
Kartläggningen bygger på data och blodprover från ungefär 3 000 personer i åldern 60-100 år som deltagit i befolkningsstudien Gott åldrande i Skåne.
Stor skillnad mellan mätmetoder
I avhandlingen utvärderades också ett 15-tal av de vanligaste mätmetoderna för njurfunktion. Metoderna är i bruk på sjukhus och vårdcentraler. De består av ett blodprov där en eller två markörer mäts. Dessa kombineras därefter med en matematisk formel som leder fram till en uppskattning av njurens funktion.
– Den sämsta formeln är en av världens mest använda och visar fel i upp till 35 procent av fallen. Det kan jämföras med de bästa formlerna som hade en felvisning på mindre än 10 procent, säger Karin Werner.
– Det innebär inte att de metoder med högst felvisning ska dömas ut helt. Men för riskgrupper, dit patienter i hög ålder räknas, anser jag att det är särskilt viktigt att använda en metod som baserar sig på två markörer, cystatin C samt kreatinin. Och inom hälso- och sjukvården kan vi bli bättre än idag på att beställa denna typ av analys.
Påverkar inställningar för läkemedel och behandling
Våra äldsta medborgare tar ofta flera mediciner, och en mer exakt och rättvisande bild av njurfunktionen kan bidra till förbättrad hälsa, bedömer Karin Werner:
– Medicineringen kan anpassas mer exakt, både dosering och vilka läkemedel som ges. Men det handlar inte bara om att förbättra hälsan hos patienter med nedsatt njurfunktion. Det är lika viktigt att de med god njurfunktion får rätt dos så att risken för uteblivna hälsoeffekter och onödigt lidande minskar.
I avhandlingen framkommer även att sämre njurfunktion hos äldre är förknippat med ca 20 procent högre dödlighet. Detta resultat belyser dock inte vad som är orsak och verkan och behöver därför kompletteras med fördjupade studier för att klargöra njurfunktionens roll.
Karin Werner försvarade avhandlingen ”Estimated glomerular filtration rate in older adults: validation, correlations and implications – Data from the general population study “Good Aging in Skåne” fredagen den 4 maj 2018 vid Lunds Universitet. https://www.lu.se/lup/publication/67b89d60-474e-4c80-bfb3-d42bab899482
Finansiering: Studierna i avhandlingen har bland annat finansierats av Socialdepartementet och Region Skåne.
Källa: Lunds universitet