Njurfonden delar ut 6 miljoner kronor i stipendier

Njurfonden utdelar bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. För 2021 utlyses sex miljoner kronor. Ansök om forskningsbidrag senast 18 oktober 2021.

Ansökningssystemet öppnades 1 augusti. För att bli beviljad forskningsbidrag bör du uppfylla följande parametrar.

•Projektet ska uppfylla Njurfondens ändamål och avse medicinsk och vårdvetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. Njurfonden ger inte stöd till forskning kring cancersjukdomar i njurar och urinvägar. Projektet ska bedrivas i Sverige.

•För att beviljas bidrag ska det finnas ett etikgodkännande, och beslutet från forskningsetisk kommitté ska bifogas då beviljade medel rekvireras.

•Ansökningarna prioriteras utifrån vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder samt forskarens, och för doktorander handledarens, kompetens.

•Forskningsprojektets betydelse ur njurmedicinsk, alternativt transplantationsrelaterad, synvinkel med särskild hänsyn till klinisk betydelse inom överskådlig tid, samt patientnytta utgör viktiga prioriteringsgrunder.

•Projektets tidsperiod med beräknat start- respektive slutdatum ska anges i ansökan, och sökt bidrag ska omfatta upp till 24 månaders projekttid.

•Njurfonden beviljar bidrag till samma projekt vid högst tre utdelningstillfällen. Om det är ett fortsättningsanslag som söks så ska en progressionsrapport ingå med en beskrivning av projektets framsteg samt hur det fortsatta projektet relaterar till det tidigare.

•Projektbeskrivningen sammanfattas på ansökningsblanketten. Endast beslut om etikgodkännande ska bifogas.

•Om projektbeskrivningen är på engelska ska en svensk sammanfattning inkluderas, med en titel på svenska.

•Beviljade medel ska rekvireras senast 6 månader efter att beslutet delgivits sökanden.

•Njurfonden ska informeras om det sker några större förändringar inom projektet som avviker från uppgifter i ansökan.

•Slutrapport och relevanta publikationer under projekttiden ska delges Njurfonden, samt att Njurfonden/The Swedish Kidney Foundation omnämns i alla publikationer.

Läs mer på Njurfonden.se

Av: Ulrika Efthamre  Foto Thinkstock.com