Njurbytesprogrammet STEP är nu skandinaviskt

De första transplantationerna inom ramen för njurbytesprogrammet STEP utfördes i Sverige 2018. Nu har programmet expanderat till skandinavisk nivå.

Patienter i behov av njurtransplantation kan få en njure från en avliden eller en levande donator. Men även om en patient har en medicinskt accepterad levande donator är det inte säkert att transplantation kan genomföras på grund av immunologiska hinder. Ett sätt att möjliggöra njurtransplantation från levande donator även vid immunologisk oförenlighet mellan donator och mottagare är genom ett njurbytesprogram. Par som ingår i ett sådant program kan ”byta” donatorer med varandra för att kringgå inkompatibilitetsproblemet. De första transplantationerna inom ramen för njurbytesprogrammet STEP utfördes i Sverige 2018. Totalt genomfördes 13 njurdonationer och 13 njurtransplantationer inom Sverige innan STEP expanderades till skandinavisk nivå. 

FYRA ENHETER ANSLÖT SIG

Det är av största vikt för effektiviteten i ett njurbytesprogram att så många transplantationsenheter och så många potentiella donator-mottagare par som möjligt deltar. I Sverige anslöt sig landets fyra njurtransplantationsenheter redan från början. För att ytterligare öka möjligheterna att hitta möjliga njurbyten, flyttades driften av STEP över till den skandinaviska samarbetsorganisationen för organtransplantationer, Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org), i början av 2019. Scandiatransplant, som grundades 1969, samordnar organtransplantationsverksamheten i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Estland. Den sammanlagda befolkningsmängden i dessa sex länder är cirka 28, 8 miljoner. Varje år njur-transplanteras nästan 1400 patienter inom Scandiatransplant, varav cirka 350 med levande donator. 

NJURBYTEN KRÄVER SAMORDNING

Njurbyten är logistiskt utmanande och kräver planering och samordning. Dessutom kräver njurbyten att nödvändiga operationsresurser mobiliseras samordnat på flera olika sjukhus, vilket i dagens sjukvård kan vara svårt. Inom Scandiatransplant finns sedan många år ett väl fungerande samarbete för organutbyte och etablerade rutiner för bland annat koordinering och transporter. Vidare har Scandiatransplants databas (YASWA) kunnat användas för matchningen av inkompatibla donator och mottagare. 

STEP BLIVIT SKANDINAVISKT

Sverige och Danmark anslöt direkt till det nya skandinaviska programmet medan aktuellt status varierar för övriga länder: Norge har inväntat en ny dataskyddslagstiftning men hoppas att ansluta under 2020. Finland kommer att ansluta när verksamheten anpassats efter en ny lagstiftning från 2019. Island diskuterar finansieringsfrågan och Estland har i dagsläget inga aktuella par. Oss veterligen är STEP unikt då  det är det enda gemensamt organiserade internationella njurbytesprogrammet där flera länder ingår och där inget av länderna har egna nationella njurbytesprogram. STEP hanteras av en skandinavisk styrgrupp i samarbete med databasansvariga på Scandiatransplants huvudkontor i Århus, Danmark.

De första matchningsomgångarna i Scandiatransplants regi genomfördes 2019 och ett flertal potentiella njurbyten kunde identifieras. Ett första treparts-byte genomfördes oktober 2019. I detta byte ingick dock enbart svenska par. 

FÖRSTA NJURBYTEN MELLAN TVÅ LÄNDER

De två första njurbytena mellan två olika skandinaviska länder genomfördes i slutet av 2019, båda dessa var så kallade tvåparts-byten. En av transplantationerna var dessutom blodgruppsinkompatibel och genomfördes efter sedvanlig förbehandling. Operationerna utfördes parallellt och koordinerat på olika skandinaviska sjukhus och njurarna transporterades sedan mellan länderna och de deltagande enheterna.  Såväl donationer som transplantationer kunde genomföras som planerat, och alla transporter fungerade utan problem. Efter fyra veckor hade alla donatorer återhämtat sig normalt och alla mottagare hade god och stabil njurfunktion. 

Sedan starten har 20 njurtransplantationer kunnat genomföras inom ramen för STEP, varav 18 i Sverige. Sedan driften av STEP överfördes till Scandiatransplant har sju transplantationer genomförts och de två senaste njurbytena genomfördes mellan två olika skandinaviska länder. Rekryteringen av immunologiskt inkompatibla par fortsätter och regelbundna matchningsomgångar är planerade.

Då det årligen görs cirka 150 njurtransplantationer med levande givare i Sverige har STEP hittills inneburit ett mer än tioprocentigt tillskott. Då fler länder inom Scandiatransplant kommer att ansluta, och programmet är nytt, finns det anledning att hoppas att antalet njurbyten inom STEP kan öka. 

DISKUSSION OM JUSTERINGAR

Internationella erfarenheter visar att en relativt stor andel av alla njurbyten möjliggörs av levande anonyma altruistiska donatorer som initierar så kallade njurbyteskedjor. Sådana njurdonatorer accepteras idag i Sverige men övriga länder måste utreda om sådana donationer är förenliga med gällande nationell lagstiftning. I dagsläget pågår även diskussioner om att göra mindre justeringar i matchningsalgoritmen i STEP för att exempelvis ge högre prioritet till immuniserade patienter.

Att njurbytesprogrammet STEP nu är etablerat på skandinavisk nivå och att de första njurbytena mellan två skandinaviska länder har kunnat genomföras bör ses som en stor framgång. Denna framgång är resultatet av ett gott skandinaviskt samarbete där många personer med olika kompetenser har engagerat sig och visar på betydelsen av Scandiatransplant för organtransplantationsverksamheten i Sverige och Skandinavien.  

Av: Lars Wennberg, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Sekreterare i Svensk Transplantationsförening

Foto: Akademiska sjukhuset