Läkemedel minskar risk för njursvikt hos diabetespatienter

En ny studie visar att läkemedlet finerenone minskar risken för njursvikt hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten från studien presenterades vid American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2020 nyligen.

Fas III studien FIDELIO-DKD visade att finerenone jämfört med placebo signifikant minskade både kardiovaskulära- och njurrelaterade händelser hos patienter med typ 2-diabetes (T2D) och kronisk njursjukdom (CKD). 

Finerenone i tillägg till standardbehandling minskade signifikant risken för det sammansatta primära effektmåttet (tid till njursvikt, bibehållen reduktion av estimerad glomerulär filtreringshastighet (eGFR) 40% från utgångsvärdet och under en period av minst fyra veckor eller njurrelaterad död) med 18% (relativ riskminskning, HR 0,82 [95% KI, 0,73-0,93; p = 0,0014]) under en median uppföljningstid på 2,6 år. Antalet patienter som krävdes för att förhindra en primär sammansatt utfallshändelse var 29 [95% KI 16-166]. Finerenone minskade dessutom det sekundära- och kardiovaskulära kombinerade utfallsmåttet (tid till kardiovaskulära död, icke-fatal hjärtinfarkt eller stroke, eller sjukhusinläggning med hjärtsvikt) med 14% (relativ riskminskning, HR 0.86 [95% KI, 0.75-0.99; p=0.0339]). 

FIDELIO-DKD, som ingår i det hittills största kliniska fas III-programmet för patienter med CKD och T2D med ett primärt sammansatt effektmått med njurspecifika resultat hos denna patientkategori. 

Trots tillgängliga behandlingar som fokuserar på både hemodynamiska och metaboliska sjukdomsmekanismer, så kvarstår en betydande risk för njursjukdomsprogression hos patienter med samtidig CKD och T2D. De lovande resultaten har just publicerats i The New England Journal of Medicine och styrgruppen bakom studien består bland andra av professor Peter Rossing, som är ledare för komplikationsgruppen vid Steno Diabetes Center Köpenhamn, Danmark. 

 Källa:  The New England Journal of Medicine

(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2025845)

Foto: Thinkstock