Patientlagen – en lag utan genomslag

Den 1 januari 2015 trädde den nya patientlagen i kraft. Dess övergripande syfte var att stärka och tydliggöra patientens ställning, men hur gick det egentligen i praktiken?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade i början på mars en utvärdering av lagen, och krasst konstateras det att den nya patientlagen inte medfört de förbättring den avsåg. Rapporten har utgått ifrån två perspektiv: patientens faktiskt ställning samt patientens rättsliga ställning.

Resultat i korthet

Sammantaget har patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan patientlagen infördes. Syftet med lagen har därför ännu inte uppnåtts. En före- och eftermätning, som utgår från patienternas erfarenheter, visar att patientens faktiska ställning är oförändrad eller försvagad. Patientens faktiska ställning har försvagats på de områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet. Något som sannolikt påverkar samtliga resultat är att kännedomen om patientlagen fortsatt är låg. För flera av de bestämmelser i patientlagen Vårdanalys studerat kan det också genom internationella jämförelser konstateras att Sverige hamnar lågt i till exempel frågor som gäller information och tillgänglighet och att det gällt över tid.

Förklaringar och orsaker

Patientens rättsliga ställning är fortfarande svag, bland annat mot bakgrund av hur patientlagen har utformats.

Det har ännu inte skapats tillräckliga förutsättningar inom vården för att tillämpa patientlagen och därmed stärka patientens ställning.

De insatser som har genomförts på såväl landstings- och kommunal nivå som på nationell nivå sammantaget har varit relativt begränsade sett till hela patientlagen. Insatserna har dessutom varit tidsmässigt koncentrerade till lagens införande.

Rekommendationer för framtida genomslag

Vårdanalys rekommenderar en samlad strategi för att stärka patientens ställning. Strategin ska skapa ett nödvändigt förändringstryck och åtgärda de brister vi ser som förklaringar till att patientlagen inte redan bidragit till en starkare ställning för patienten. Inom ramen för en sådan strategi rekommenderas regeringen att stärka patientens rättsliga ställning och huvudmännen att stärka vårdens insatser för patientlagens genomslag. Därutöver behövs en uppföljning av strategin och en fortsatt strategisk dialog om hur vårdens omställning kan påskyndas och patientens ställning stärkas.

Källa: Vårdanalys, myndigheten för vård- och omsorgsanalys