Hög förekomst av muskelbesvär hos dialyspersonal


Nio av tio som arbetar med hemodialys har muskelbesvär. Det visar resultat av en studie som genomförs i samarbete mellan Regionshospitalet Randers i Danmark och Högskolan i Gävle.

Det är vanligt att sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal har muskuloskeletala besvär. Vårdpersonal som kontinuerligt utför fysiskt krävande uppgifter har ofta besvär från nacke, axlar och ländrygg. Arbetsuppgifter som att lyfta eller förflytta tunga patienter, förflytta apparater eller annan medicinsk utrustning samt patientnära arbete som innebär att personen behöver luta sig över sängen är vanliga orsaker till besvär. Det finns en mängd studier som beskriver hur vanligt det är med muskuloskeletala besvär bland omvårdnadspersonal men ingen bland de som arbetar med hemodialys. 

Det är bakgrunden till studien ”Förekomst av muskuloskeletala besvär – en jämförelse mellan dansk och svensk dialyspersonal”, som genomförts i samarbete mellan Regionhospitalet Randers i Danmark och Högskolan i Gävle med finansiering från AFA- försäkring.

Deltagare från Danmark och Sverige

Deltagare till studien rekryterades från 14 av 25 hemodialysmottagningar i Danmark och från 33 av 72 hemodialysmottagningar i Sverige. Webbenkäten besvarades av 194 danska sjuksköterskor/undersköterskor och 351 svenska. Frågorna utgick från muskuloskeletala besvär de senaste sju dagarna och de senaste tolv månaderna. Medelåldern på deltagarna var 47,6 år i Danmark och 45,4 år i Sverige.

Skillnader mellan länderna

I studien kunde vi se vissa skillnader mellan den danska och svenska dialyspersonalen. I Danmark var det nästan bara kvinnor som besvarat enkäten. Andra skillnader som noterats är att personalen i Danmark har kortare arbetsvecka (32.9 timmar jämfört med 35,6 timmar per vecka) än i Sverige och att de som besvarat enkäten arbetat längre med hemodialys i Danmark än de svenska deltagarna. 

Det var en mycket hög förekomst av muskoloskeletala besvär de senaste tolv månaderna. Nio av tio som arbetar med hemodialys har besvär från minst en kroppsdel (figur 1). Vanligast är att besvären lokaliseras till nacke, ländrygg och händer. Smärta eller andra problem från händerna var vanligast bland personal som varit sjukskriven för sina besvär. Personalens ålder, hur länge man arbetat inom vården, eller tjänstgöringsgrad har liten betydelse för förekomst av besvär medan personalens kön samt vilken hand som är dominant saknar betydelse för förekomsten av besvär. 

Besvär från händer vanligt

Förekomsten av muskuloskeletala besvär verkar vara högre bland personal som arbetar med hemodialys än hos vårdpersonal generellt. Besvär från händerna är definitivt mer förekommande inom dialysvården. Eftersom handbesvär lett till sjukfrånvaro är det av stor vikt att dessa hälsorisker synliggörs i det systematiska arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö.

Önskas hela referenslistan kontakta artikelförfattaren.

Kontakt

Eva Westergren Universitetsadjunkt Högskolan i Gävle Eva.westergren@hig.se

Referens till hela studien

Westergren, E., Ludvigsen, M.S. and Lindberg, M. (2019) Prevalence of musculoskeletal complaints among haemodialysis nurses- a comparison between Danish and Swedish samples. International Journal of Occupational Safety and Ergonomicsdoi:10.1080/10803548.2019.1688018

Av Eva Westergren

Foto: Thinkstock