Hedersutmärkelse för organdonationer

Annette Lennerling blir hedersmedlem i Livet som Gåva.

Livet som Gåva har utsett Annette Lennerling, forskare och docent i vårdvetenskap samt patientkoordinator vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset till 2021 års hedersmedlem.

Livet som Gåva har grundats av patientorganisationer och medicinsk profession. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för organdonation och att lagar och regelverk som utgör hinder för donation undanröjs. 

En gång årligen i samband med Donationsveckandelar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet. Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2021 har Annette Lennerling utsetts. Hon arbetar som patientkoordinator vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Motivering:”Annette Lennerling är patientkoordinator,docent i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet och har disputerat i ämnet den levande njurdonatorn. Under 30 år har hon forskat om levande njurdonation och publicerat ett stort antal artiklar om detta. Levande njurdonatorer fyller en viktig roll och varje njurdonation med en levande donator är en medmänsklig handling som saknar annan jämförelse. Annette Lennerlings forskning har bidragit till att öka kunskapen och förståelsen för den levande njurdonatorn till gagn för patienter och transplantationsverksamheten. Hennes engagemang för donation från levande donatorer är långt utöver hennes yrkesroll som patientkoordinator”.

Av Ulrika Efthamre

Foto Nordiatrans