Digitala läkarbesök ökar- nationell uppföljning på väg

Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användarna och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt.

Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren, både i landstingens egen regi och på den privata marknaden.

– Såväl landsting som privata aktörer erbjuder åtskilliga digitala vårdtjänster inom en rad olika områden – såsom provtagning, undersökning, och triagering. Tjänsterna genomförs genom exempelvis videosamtal, chatt och text-meddelanden, säger Charlotte Pihl, utredare på Socialstyrelsen.

Fem landsting har i dag egna etablerade digitala vårdtjänster som erbjuder videomöten med primärvården. I privat regi finns det sju etablerade aktörer med motsvarande tjänster, som används inom både offentligt och privat finansierad vård.

Antalet har ökat kraftigt

Sedan digitala läkarbesök började rapporteras in till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antalet besök ökat i snabb takt. I april 2018 skedde drygt 35 000 besök, vilket kan jämföras med drygt 13 000 i april 2017. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användarna.

– Under 2017 genomfördes 73 procent av alla analyserade besök av patienter från de tre största landstingen. Invånare i Stockholms läns landsting stod för 43 procent av besöken, säger Jenny Asplund, utredare på Socialstyrelsen.

Nationell uppföljning föreslås

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs via digitala vårdtjänster omfattas av samma lagar och regler som övrig hälso- och sjukvård. Principerna för uppföljning av kvaliteten på den vård som ges skiljer sig därför inte från den vård då ett fysiskt möte sker. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning skiljer sig dock mellan landstingen.

– Flera landsting uttrycker att de saknar förutsättningar för att kunna göra en god kvalitetsuppföljning av den vård som ges av de privata aktörerna när deras eget landsting saknar avtal med utförarna. Socialstyrelsen ser att det finns skäl för uppföljning av kvalitet på nationell nivå, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

– Det är också viktigt att se vad de digitala vårdtjänsterna har för påverkan på vårdsystemet i stort vad gäller bland annat prioriteringar och tillgänglighet, fortsätter Olivia Wigzell.

Källa: Socialstyrelsen

Foto: Pexels