Bättre möjligheter för vård vid hemhemodialys

Blekinge Tekniska Högskola, huvudcampus i Karlskrona

Molnet skänker nya möjligheter för de dialyspatienter som får hemhemodialys. Vård i hemmet ställer dock stora krav på hur vårddata ska hanteras. En enkel konceptuell modell för att stödja dialog kring datalagring och delad dataåtkomst i molnet har tagits fram och testats av forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Vården av patienter med kroniska sjukdomar har blivit den största utmaningen för vårdinrättningar runt om i världen. För att möta de växande behoven från patienter, är det av vikt att flytta sjukhusbaserad sjukvård till hembaserad vård.

I avhandlingen Cloud Computing for Achieving Interoperability in Home-based Healthcare, inom ämnet datavetenskap, föreslår BTH-forskaren Yan Hu en konceptuell modell för att stimulera dialog kring en teknisk lösning för hur man skulle kunna dela med sig av vårddata om patienterna på ett säkert sätt även när patienter vårdas i hemmet.

Det Yan Hu föreslår för hembaserad sjukvård i framtiden är en hybridmodell i molnet med åtkomstkontroll och tekniker för att säkra data. Modellen skulle fungera som en gemensam modell för både vårdgivare och mottagare samt andra intressenter, såsom familjemedlemmar och andra patienter med liknande symptom.

Hybridmodellen i molnet har både en låst del och en publik del. I den låsta delen finns sjukhusens och vårdcentralernas databaser medan data som skapas vid hembaserad sjukvård finns i den publika delen. I den publika delen avgör patienten själv vem som ska få ta del av uppgifterna. Hybridmodellen har använts som konceptuell modell för att diskutera hur diabetesvården i Blekinge skulle kunna utvecklas i framtiden.

Pressmeddelande från Blekinge Tekniska Högskola.