Årtiondets händelse för njursjuksköterskor !

Kerstin Lundström, Anneli Jönsson och Pia Johansson från SNSFs utbildningsgrupp

En reviderad version av kompetensbeskrivning för njursjuksköterska på avancerad nivå finns nu publicerad på svensk sjuksköterskeföreningens (SSF) och SNSFs hemsida!

Syftet med kompetensbeskrivningen är att på nationell nivå klargöra kompetensområdet för sjuksköterskan med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad (njursjuksköterska) och därmed bidra till en jämlik, god och säker vård för patienter inom njursjukvård 

Njursjuksköterskans ansvar – och kompetensområde

I Sverige beräknas tio procent av befolkningen ha någon form av njursjukdom vilken räknas som en av de nya folksjukdomarna. Patienterna har ofta en samsjuklighet, vården är komplex och kontakten med vården blir ofta livslång

Njursjuksköterskan behöver därför ha fördjupade kunskaper för att självständigt kunna bedöma, planera, åtgärda och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Njursjuksköterskan ska även kunna leda utveckling inom njursjukvård. I kompetensbeskrivningen är det utförligt beskrivet om njursjuksköterskans arbetsuppgifter och ansvar inom kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård, informatik samt pedagogik och ledarskap. 

Användningsområdet för kompetensbeskrivningen är brett, den kan användas som stöd för chefer i rekrytering av sjuksköterskor och i ett behålla perspektiv. Den ger även vägledning för patienter och närstående gällande vilken kompetens som kan förväntas och efterfrågas. För den enskilda njursjuksköterskan och medarbetare inom andra professioner finns en tydlighet i vilka kompetenser som krävs på avancerad nivå. Den kan fungera som ett hjälpmedel för handledare och lärare på olika nivåer, på högskola och i klinisk verksamhet, dessutom rekommenderas den till övriga arbetsgivare och politiska beslutsfattare inom sjukvårdsområdet samt allmänheten i stort. 

Utbildningsgruppen inom SNSF har i nära samarbete med SSF tagit fram kompetensbeskrivningen på uppdrag SNSF

Ett speciellt tack till representanter från Svensk Njurmedicinsk Förening, Njurförbundet, disputerade sjuksköterskor och sjuksköterskor verksamma inom njursjukvård som har givit synpunkter på innehållet.

Av: Kerstin Lundström, Pia Johansson, Anneli Jönsson

Läs mer www.snsf.eu

Korrespondensadress; pia.b.johansson@ regionstockholm.se

Textruta: Faktaruta
Kärnkompetenserna kom ursprungligen ifrån oberoende forskare i USA som granskade avvikelser i vården.  Dessa avvikelser kategoriserades av QSEN och resulterade i sex kärnkompetenser som används i sjuksköterskeutbildningar över världen. I Sverige har kärnkompetenserna inkluderats i sjuksköterskeutbildningen sedan 2010
Kompetensbeskrivningen på grundnivå inkluderat kärnkompetenserna togs fram av SSF, 2017
Hemsidor: swenurse.se, snsf.eu