Andra njurbytet inom STEP-programmet utfört


Under oktober månad deltog Akademiska sjukhuset i det andra njurbytet där tre oförenliga par bytt njurar med varandra simultant och där njurarna skickats mellan sjukhusen i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Detta inom ramen för det svenska njurbytesprogrammet STEP (Scandia Transplant Kidney Program).

– Alla sex operationer och skyndsam transport av njure gick enligt plan. I samtliga fall mår både donator och njurmottagare bra och är utskrivna från respektive sjukhus, säger Amir Sedigh, sektionschef för transplantationsverksamheten på Akademiska sjukhuset.

För patienter med mycket svår njursvikt med snart förestående dialys eller som redan är i dialys är njurtransplantation ett bättre alternativ. Då behovet av njurar för transplantation hela tiden är större än tillgången utgör levande givare ett betydelsefullt tillskott och utgör cirka 40 procent av njurtransplantationerna i Sverige. Dessutom ger njurtransplantation med njure från levande donator bättre långtidsresultat än med njure från avliden organdonator.

– Ungefär en tredjedel av alla levande donatorer har oförenlig blodgrupp eller vävnadstyp med den njursjuke mottagare som de vill donera till, säger Amir Sedigh. 

Med ett njurbytesprogram kan fler levande givare hjälpa sin närstående även om deras blod- eller vävnadstyp inom det tänkta paret är oförenliga. Ett kontrollerat parat utbyte möjliggör för patienter som har möjlig men oförenlig givare att byta njurar med varandra. Grundbulten i ett njurbytesprogram är en databas och en komplex algoritm som matchar data från oförenliga par för att finna alternativa par som är förenliga. 
Scandiatransplant som grundades 1969 är den organisation som möjliggör utbyten av organ mellan länderna i Norden och Estland. Enligt Amir Sedigh innebär samarbetet att poolen av vävnadstyper utökas eftersom länderna tillsammans har cirka 28,2 miljoner invånare. 

– Cirka 15 procent av alla njurar som transplanteras inom Scandiatransplant skickas och är särskilt betydelsefullt när det gäller immuniserade patienter med så kallade HLA-antikroppar. Nu finns även STEP som ytterligare bidrar till att möjliggöra transplantation och ta tillvara fler möjliga levande njurdonatorers vilja att kunna hjälpa sin närstående, avrundar han.

Källa och foto: Akademiska sjukhuset


FAKTA: Njurbytesprogrammet STEP

  • Startade 2016 och är sedan april 2019 ett gemensamt program för alla de länder som ingår i Scandiatransplant (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Estland).
  • Programmets övergripande mål är att maximera antalet transplantationer och att prioritera kraftigt immuniserade patienter, det vill säga patienter med höga nivåer av så kallade HLA-antikroppar som har särskilt svårt att hitta en lämplig donator.
  • Utredning av donatorer och mottagare sker på den njursjukes njurmedicinska enhet och övrig handläggning och koordinering sker på respektive transplantationsenhet. 
  • Deltagande i programmet är frivilligt och sker anonymt, det vill säga att inga uppgifter om de deltagande paren delas dem sinsemellan. 
  • Inom programmet har man valt att transportera njuren så de ”ordinarie” paren opereras på det transplantationscenter de tillhör.