AI förutspår njursjukdom och överlevnad

Nya AI tekniker kan på sikt leda till utvecklingen av program som på sikt kan diagnosticera njursjukdom och förutspå överlevnaden av njursjukdom.

 

Möjligheten att med hjälp av en bild som tagits då patienten genomgått njurbiopsi kvantifiera omfattningen av njurskador och förutsäga det återstående vitaliteten i njuren är nu möjligt. Detta möjliggöras genom att använda en datamodell baserad på artificiell intelligens (AI).

 

Resultaten kan hjälpa till att göra förutsägelser vid vårdtillfället och hjälpa vårdpersonal med beslut om framtida behandlingar. Enligt forskarna kan tillämpningen av maskininlärningsramar såsom convolutional neural networks (CNN) för objektigenkänningsuppgifter vara värdefulla för klassificering av sjukdomar samt för att göra tillförlitliga analyser.

 

Visserligen kan utbildade experter på de större sjukhusen göra samma bedömning men som forskarna bakom studien framhåller så har långt ifrån alla sjukhus världen över tillgängliga experter på plats. Att vid rutinmässiga provtagningar kunna standardisera kvantifieringen av njursjukdomar på alla sjukhus skulle innebära att njursjuka snabbare kunde få den vård de behöver vilket skulle minska dödligheten i njursjukdom. ”Om vårdenheter runt om i världen kan få möjlighet att klassificera njurbiopsiprodukter med en nefrologs noggrannhet vid vårdtillfället, kan detta påtagligt inverka på njurpraxis. Vår modell har i huvudsak sin potential att fungera som en surrogatnefrolog, särskilt i resursbegränsade områden ”, säger. Vijaya B. Kolachalama, Ph.D., assistant professor of medicine at Boston University School of Medicine.

 

 

Källa: Boston University School of Medicine