Stora skillnader i blodsockernivåer hos diabetiker

En internationell kartläggning av blodsockernivåer hos personer med typ 1-diabetes visar att många patienter har höga blodsockernivåer mätt som långtidsvärdet HbA1c.
Resultaten visar också att variationerna är stora mellan olika länder, att skillnaderna i olika åldersgrupper är betydande och att det går bäst går för de yngsta, de under 15 år.

Forskarna hade satt långtidsblodsocker (HbA1c) vid 7,5 procent som ett tröskelvärde. Det motsvarar ungefär 58 mmol/mol med det nya sättet att mäta HbA1c (IFCC), som sedan flera år tillämpas i Sverige. Forskarna påpekar också att sättet att mäta långtidssocker varierar mellan olika länder vilket gör att resultaten på detaljnivå kan bli något osäkra.

Rekommendationer från Svensk Förening för Diabetologi säger att en optimal kontroll av blodsocker för personer med typ 1-diabetes är ett HbA1c under 52 mmol/mol. Acceptabel kontroll är mellan 52 och 62. Allt över 62 är otillfredsställande.

Rekommendationen säger också att målvärdet för långtidssocker alltid ska vara individuellt anpassat. Det kan bero på ålder, risken för djupa blodsockerfall och eventuella andra sjukdomar. Vid typ 2-diabetes är målvärdet för de olika nivåerna lägre.

Från acceptabel till otillfredsställande
Utan att fördjupa sig i olika mätmetoder ger jämförelsen mellan så många länder en bra bild av diabetesvårdens kvalitet och resurser internationellt.

Enligt forskarna från the Scottish Diabetes Research Network Epidemiology varierar medelvärdet för HbA1c kraftigt mellan olika länder, från 7,2 procent till 9,4 procent. Det vill säga enligt svenska rekommendationer från ”acceptabel nivå” till ”otillfredsställande”.

Datainsamlingen gjordes mellan 2016 och 2020 och är en uppföljning av en tidigare liknande kartläggning. 22 länder och regioner och totalt mer än en halv miljon personer med typ 1-diabetes deltog. Forskarna delade bland annat in dem beroende på ålder, kön och hur länge de hade haft diagnosen.

Vidare hur många som hade HbA1c lägre än 7,5 procent, de som hade ett värde mellan 7,5 och 8,9 procent och de som hade 9 procent eller högre.

Fler barn över tröskelvärdet
Det var vanligare att barn yngre än 15 år hade ett HbA1c under 7,5 procent jämfört med vuxna. Likväl var det fler barn som låg över tröskelvärdet 7,5 procent. Den grupp som hade de högsta långtidsvärdena var de i åldrarna 15 till 24 år.

Det var även något färre kvinnor jämfört med män som hade ett värde under 7,5 procent. Medelvärdet för HbA1c varierade i de deltagande länderna mellan 7,2 och 9,4 procent (enligt svensk mätmetod mellan 55 och 79 mmol/mol). Sverige får i jämförelsen ”acceptabel nivå”.

”Våra resultat visar tydligt på svårigheterna att uppnå ett lägre HbA1c och på det sättet minska risken för diabeteskomplikationer.”
”Kontrollen av blodsockret varierar kraftigt mellan åldersgrupper och länder. Vidare forskning krävs för att bättre förstå om det är uppenbara skillnader mellan olika länders hälsosystem som bidrar till de uttalade skillnaderna. En bättre förståelse kan stödja utvecklingen av effektiva insatser för att förbättra resultaten”, skriver forskarna i den vetenskapliga artikeln som har publicerats i tidskriften Diabetic Medicin.

Länk till studien:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dme.14766

Källa: Diabetesportalen

Foto: Forskning.se