Stipendium till forskning om avlidendonation

Linda Gyllström Krekula får 100 000 kr från Njurstiftelsen. Foto Ulrika Göransson / Njurstiftelsen.

Numera är det även i Sverige möjligt att ta emot organ från patienter som avlidit inom intensivvården efter att hjärtat slutat slå. Det kallas avlidendonation efter cirkulationsstillestånd(DCD) och har utförts i pilotförsök på några få intensivvårdsavdelningar. Men vad tyckte, kände och upplevde den sjukvårdspersonal som arbetat med denna nya donationsmetod? Det är vad Linda Gyllström Krekula ska utforska med ett stipendium på 100 000 kronor från Njurstiftelsen.

-Meningen med studien är att lyfta fram personalens synpunkter efter att de arbetat med DCD under ett års tid, men även att skapa trygghet inför framtida införande i Sverige och andra länder, förklarar Linda Gyllström Krekula som är verksamhetschef för landets första donationscentrum, Regionalt Donationscentrum Stockholm Gotland.

Före och efter pilotperioden genomfördes fokusgruppsintervjuer med de mederkande sjukhusens respektive DCD-team. Teamen bestod av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som var utsedda att inom intensivvård och operation jobba kliniskt med DCD under pilotperioden. Dessutom deltog transplantationskirurger och transplantationskoordinatorer från Sveriges fyra transplantationscentra.

Fokusgrupper fick resonera

I fokusgrupperna som genomfördes innan pilotförsöken fick deltagarna fritt resonera med varandra kring förhoppningar och farhågor inför arbetet med DCD. Vidare diskuterades ett patientfall, där deltagarna ställdes inför olika scenarier under en fiktiv DCD-process. Efter ett år av pilotverksamhet bjöds samma personal in för att resonera om utfallet av piloterna. Samma patientfall diskuterades igen, men nu utifrån deltagarnas faktiska erfarenhet av att arbeta med DCD. Detta upplägg ger svar på studiens frågeställningar, genom det fördjupade resonemang som metoden fokusgrupper genererar.

Analys ska påbörjas

Det arbete som nu kommer att påbörjas är analysen av det omfångsrika materialet från fokusgruppsintervjuerna. När analysen är klar kommer 1 – 2 vetenskapliga artiklar att skrivas – en kring vad den involverade personalen hade för attityder och föreställningar om att arbeta med DCD innan pilotförsöket och en artikel om vad deras egentliga upplevelser blev efter att ha arbetat med DCD under ett års tid.

Preliminära resultat visar att vissa farhågor som fans innan pilotåret inte infriades medan andra utmaningar, som inte förutsetts, istället uppenbarade sig.

Väl fungerande arbetssätt

Linda Gyllström Krekula konstaterar att det arbetssätt som etablerades under pilotåret, där intensivvårds-, operations- och transplantationspersonal arbetade i team och planerade donationsprocessen tillsammans, fallit väl ut.

-Alla deltagare är överens om att det är så man ska arbeta vid all avlidendonation. Dessutom resulterade det i ökad teamkänsla och arbetstillfredsställelse, konstaterar Linda.

Av Anders Westgårdh/ Njurstiftelsen

Foto: Ulrika Göransson/ Njurstiftelsen