Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över

Utbildningen till specialistsjuksköterska ska möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Därför ger regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredaren ska också se över frågor som rör barnmorskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Andelen specialistsjuksköterskor per 1000 invånare har minskat i flera år. Detta samtidigt som behovet av specialistsjuksköterskor ökar på grund av en växande och åldrande befolkning. Vidare har nya arbetssätt i vården inneburit att specialistsjuksköterskans yrkesroll har förändrats och därför finns det ett behov att se över utbildningen. Lärosätena uppger att det också i vissa fall är svårt att utöka antalet utbildnings¬platser trots studentunderlag. En orsak till detta är bristen på platser inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. I uppdraget ingår att göra en översyn av specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll kopplat till framtidens vårdbehov. Utredaren ska även föreslå åtgärder för att öka yrkets attraktivitet och tillgången på specialistsjuksköterskor.

Utredaren ska också se över och lämna förslag på hur samverkan kring specialistsjuksköterskeutbildningen mellan lärosäten och vårdgivare kan förbättras. Utredaren ska därutöver bedöma behoven av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen samt bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen.

– Många arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor samtidig som flera lärosäten trots studentunderlag har svårt att utöka utbildningsplatserna. Det är därför mycket angeläget att vi tittar på hur vi kan ta bort flaskhalsar, förenkla och öka yrkets attraktivitet så att vi får fram fler och bättre utbildade specialistsjuksköterskor för att möta morgondagens vårdbehov, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Universitet och högskolor är centrala för vårdens kompetensförsörjning. 19 av 21 legitimationsyrken kräver examen i högskolan som grund för legitimation. Arbetsgivarna inom hälso- och sjukvården ansvarar för fungerande organisation och bemanning, och staten bidrar genom att tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet som svarar mot vårdens behov.

Till särskild utredare har Kenth Nauclér utsetts. Kenth Nauclér, legitimerad sjuksköterska, är ordförande för Röda Korsets högskola och har tidigare bland annat varit förbundsdirektör för Arbetsgivaralliansen samt förhandlingschef på Vårdförbundet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

Källa: Utbildningsdepartementet