Sjuksköterskor vill återvända till vården

Saknas det personal på din arbetsplats? Sex av tio sjuksköterskor kan tänka sig att återvända om faktorer såsom högre lön, större möjlighet att påverka arbetssituationen och rimligen arbetsbelastning i förhållande till arbetstid åtgärdas.

Under Dialäsens Chefsdagar 2017 diskuterades bland annat bemanningssvårigheter inom vården. Skulle det kunna gå att lösa? Ja, kanske. Omkring 8procent av dem med sjuksköterskeutbildning arbetar i dag inte inom vård och omsorg.

Det råder en stor brist på personal inom vården, särskilt sjuksköterskor, och det är en brist som kommer att öka ytterligare under kommande år. År 2014 fanns det drygt 111 000 sjuksköterskor som var under 65 år, varav 8 procent arbetade utanför vården. för att skapa sig en förståelse för orsakerna till detta genomförde Statistiska centralbyrån en enkätundersökning under hösten 2016.

Den i särklass vanligaste anledningen till att lämna sjuksköterskeyrket var att det upplevdes finnas för liten möjlighet att styra över sin egen arbetssituation. Hela 60 procent svarade att det bidrog helt eller en stor del till att de lämnat vården. Arbetsbelastningen i förhållande till sin arbetstid spelade också en mycket stor roll: 50 procent uppgav detta som skäl. Därtill menade 45 procent att den psykiska påfrestningen, såsom stress, var helt eller till stor del bidragande till att lämna yrket. Bristfälligt ledarskap påverkade beslutet lika mycket som den psykiska stressen. Drygt hälften ansåg att lönen i förhållande till arbetsbördan var helt eller till stor del bidragande. 40 procent menade att de blandade arbetstiderna påverkade beslutet. motsvarande andel för dem som endast arbetade natt var cirka 25 procent och de som enbart arbetade dag svarade för 5 procent.

Det finns ljus i tunneln!

Cirka 5 procent av dem mellan 25 och 49 år vill återvända till sjuksköterskeyrket. Motsvarande siffra för dem i åldern 50-65 år är 50 procent. Mellan 70 och 80 procent menade att de gärna återvänder om tre faktorer skulle uppfyllas:

  • högre lön
  • större möjlighet att styra över arbetssituationen
  • rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid.

Dessa faktorer skulle vara av helt avgörande  betydelse för att återvända till vård och omsorg.

Källa: SCB