Överviktskirurgi ökar chansen att bota diabetes

Ju tidigare en person med övervikt och diabetes opereras desto större är chansen att diabetessjukdomen botas. Det framkommer i en ny rapport från SOReg, det skandinaviska obesitaskirurgiska registret, där det redovisas hur obesitaskirurgi påverkar diabetessjukdom.

 Bland 64 000 patienter, opererade med gastric bypass eller sleeve gastrectomi, det vill säga olika typer av magsäcksoperationer, mellan 2007 och 2018 i Sverige, fanns 11 800 med diabetes och 18 900 med prediabetes (ett förstadium till diabetes). 

I en ny rapport från SOReg framkommer inte bara att operation kan bota diabetessjukdomen, utan också att chanserna ökar ju tidigare operationen utförs.

– Att överviktskirurgi har mycket god effekt på diabetes är väl känt från tidigare studier: dödligheten minskar, risken för följdsjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, minskar och sjukdomen kan i många fall helt gå tillbaka så att man kan sluta med all medicinering och alla blodvärden normaliseras, så kallad remission, säger Ingmar Näslund, docent och överläkare i kirurgi vid Universitetssjukhuset Örebro och biträdande registerhållare för SOReg.

Fördröjd operation minskar chansen 

Vad som är nytt i denna fördjupningsrapport från SOReg är att chansen till remission har ett starkt samband med tiden mellan debut/upptäckt av diabetes och operation. Ju kortare detta tidsintervall är desto större är chansen till remission. Vid fördröjning minskar chansen kontinuerligt för varje år som går.

– Fyndet visar på hur viktigt det är att alla läkare som har kontakt med patienter med diabetes i kombination med fetma på ett tidigt stadium informerar om möjligheten till obesitaskirurgi som behandling av diabetessjukdomen. Väntar man för länge minskar chansen till bot, säger Ingmar Näslund.

Andra länder har större acceptans

I många andra länder tycks det finnas en större acceptans för obesitaskirurgi som en del av behandlingen av diabetes hos patienter med fetma, menar Ingmar Näslund.

– Överviktskirurgi har på ett tydligare sätt än i Sverige införts i vårdriktlinjerna och många gånger har man tagit bort BMI-kravet som svenska landsting upprätthåller, säger han.

Rapporten kan laddas ner från SORegs hemsida www.ucr.uu.se/soreg under Årsrapporter.

Källa: Region Örebro län

Foto: Maria Bergman/ Region Örebro län