Övervikt väger tyngre än riskgener för typ 2-diabetes

Den ärftliga belastningen för att insjukna i typ 2-diabetes är stark. Barn till typ 2-diabetiker har cirka 40 procents livsrisk, syskon en trefaldigt ökad risk jämfört med personer som inte har typ 2-diabetes i familjen. Många av riskgenerna för sjukdomen är väl kända.

Vid kongressen European Society of Cardiology presenterade brittiska och italienska forskare en registerstudie som visar att den största riskfaktorn ändå är övervikt.
– Vi ville ta reda på hur stor den medfödda risken blir i kombination med övervikt blir. Syftet är kunna identifiera människor som har den största risken för att utveckla typ 2-diabetes. Då kan vi koncentrera förebyggande insatser på just dessa, säger Brian Ference vid universitetet i Cambridge, Storbritannien i en intervju med Science Daily.

I kartläggningen ingick nästan en halv miljon människor som var registrerade i UK Biobank och som inte hade diagnosen typ 2-diabetes. Medelåldern för deltagarna var drygt 57 år. Ett mycket stort antal gener analyserades, dessutom förtecknades kroppslängd och vikt för att räkna ut Body Mass Index (BMI).
Därefter delades deltagarna in i fem grupper, från högsta till lägsta genetisk risk för typ 2-diabetes. De var också indelade i fem grupper beroende på BMI. Samtliga följdes sedan i drygt fem år. Under perioden insjuknade drygt 31 000 personer i diabetes.

Oavsett generna
Det visade sig att de med mest övervikt (i genomsnitt BMI 34.5) hade elva-faldigt ökad risk att insjukna i typ 2-diabetes jämfört med gruppen i den lägsta BMI-gruppen. Resultaten visade inte oväntat att de i högsta BMI-gruppen löpte större risk att utveckla diabetes än de andra BMI-grupperna. Detta oavsett vilka riskgener för sjukdomen de hade.
– De här resultaten pekar på att BMI är en mycket mer kraftfull riskfaktor än den ärftliga risken, konstaterar Brian Ference.
Med hjälp av statistiska metoder analyserade forskarna sannolikheten för typ 2-diabetes hos personer med högt BMI skulle bli ännu större om de var överviktiga under lång tid. De kom fram till att längden av hur länge man varit överviktig inte hade någon inverkan på risken för diabetes.
– Detta tyder på att när människor passerar en viss BMI-tröskel, ökar deras risk för diabetes och stannar på samma högrisknivå oavsett hur länge de är överviktiga, säger Brian Ference.
En slutsats forskarna drar är att de flesta skulle kunna undvika diabetes om de lyckas hålla sig under det individuella tröskelvärdet.

Övervikt, gener, livsstil
Tidigare i år publicerade danska forskare i tidskriften Diabetologia en liknande studie om övervikt och risken att drabbas av typ 2-diabetes. ”Övervikt ökar risken för typ 2-diabetes med minst sex gånger oberoende av den genetiska risken.” konstaterar forskarna som är verksamma vid Novo Nordisk Foundation och universitetet i Köpenhamn.
I studien ingick nästan femtusen personer som hade insjuknat i typ 2-diabetes under en 14.7 års uppföljningstid. De jämfördes avseende kroppsvikt och förekomst av riskgener för sjukdomen med drygt 5 400 personer som inte hade insjuknat.
Fler än var femte klassades som feta, 43 procent som överviktiga och 35 procent som normalviktiga. Också deras livsstil bedömdes, bland annat fick de svara på frågor om rökvanor, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och kostvanor. 40 procent bedömdes ha en gynnsam livsstil, var fjärde en ogynnsam och de övriga låg mellan de båda ytterligheterna.
193 kända riskgener för typ 2-diabetes analyserades hos deltagarna och sedan delades de in i fem grupper beroende på genetisk riskprofil.

14 gånger ökad risk
För de deltagare som hade alla tre riskfaktorer, fetma, hög genetisk risk och ogynnsam livsstil var risken att insjukna mer än 14 gånger ökad jämfört med de normalviktiga. Även bland de överviktiga som hade låg genetisk risk och en gynnsam livsstil var risken mer än åtta gånger ökad jämfört med normalviktiga med samma genetiska riskprofil och liknande livsstil.
”Vi fann att fetmans roll för risken att insjukna i typ 2-diabetes är större än andra riskfaktorer som livsstil och genetiska anlag.” skriver forskarna.

Källa: Diabetesportalen, Tord Ajanki

Foto: Creative Commons

Länk till kartläggningen i tidskriften Diabetologia
Obesity, unfavourable lifestyle and genetic risk of type 2 diabetes: a case-cohort study