Orka i jobbet- ta hjälp av arbetshandledning

 Att arbeta inom dialysvården kan ibland vara utmanande. Inom dialyssjukvården möts dialyssjuksköterskor och patienter regelbundet flera gånger varje vecka, kanske under flera år. Detta medför många möten där relationer uppstår. I praktiken blir det cirka 150 besök per år för en patient som går i hemodialys.

Detta medför långa vårdtider där patienterna kommer regelbundet för sina behandlingar, ofta under flera år. Att vårda människor och mötas flera gånger i veckan är en känslig arbetsuppgift, då man i varje möte vet att man kommer att mötas igen. En relation som ingen part har valt att ingå men som är en del av båda parters liv, men på olika villkor.

Det är inte alltid enkelt att möta samma patienter vecka ut och vecka in. Det uppstår många möten mellan personal och patient som är komplexa situationer där personalen upplever det som utmanande i sin profession att hantera på ett bra sätt. Relationen mellan dialyspatient och dialyssjuksköterska är krävande, och den egna personen används specifikt som arbetsredskap. Här kan arbetshandledning ses som en lösning, en garanti för kvalitet på arbetet och som upprätthållare av att orka i jobbet.

HANTERAR ARBETETS KVALITET OCH BELASTNING

Arbetshandledningen ger, förutom yrkesmässig utveckling, möjlighet att hantera både arbetets kvalitet och reglera arbetsbelastningen. Genom arbetshandledning får dialyssjuksköterskan bearbeta sin vardag och utvecklas i sin yrkesroll. Arbetshandledning utforskar arbetet, arbetsuppgifterna, arbetets krav och hur den enskilde upplever dem. Arbetshandledningen är ett redskap och arbetsfält för yrkesmässig utveckling. Det är målinriktad verksamhet – men sker ofta i form av ett öppet diskussionsforum.

Arbetshandledningen är en inlärningsprocess där man lär sig saker tillsammans genom reflektion. Den viktigaste metoden är samtalet. Att bli coachad och handledd i svåra lägen i yrkeslivet borde egentligen vara en självklarhet på alla arbetsplatser – behovet av att bearbeta jobbiga händelser är otroligt viktigt för vårdpersonalen. Regelbunden och väl genomförd handledning skapar en större säkerhet hos sjuksköterskan och det kommer såväl individen som patienterna till del.

Arbetshandledningens uppgift är att i en förtroendefull anda stödja de handleddas egna processer och det egna lärandet. Arbetshandledningen ger bäst resultat om den sker regelbundet. Handledarens roll är snarast att ge nya insikter och möjligheter framför att erbjuda eller lära ut färdiga kunskaper. Handledaren ska vara så pass utomstående så att hen kan se objektivt på vårdpersonalens situation. Det är viktigt att handledaren är tillräckligt insatt i dialyssköterskans arbete.

Arbetshandledning är en relativt lätt satsning: deltagarna får diskutera tillsammans ett par timmar en gång i månaden. Trots det kan de handledda uppleva att alldeles nya tankar och insikter ges utrymme. Saker och ting börjar äntligen ta form – man hinner tänka. Effekten beror, enligt min uppfattning, framförallt på ett utforskande och lugnt arbetssätt.

Arbetshandledning stärker individens och arbetsgemenskapens resurser. Genom att identifiera och förstärka resurserna ökas engagemanget i arbetet och samtidigt energi- och aktivitetsnivån.

HANDLEDNING KAN VARIERA

Handledning inom vårdande verksamheter kan vara av varierande slag. Handledning är ett sätt att stödja vårdpersonalen för att de på ett konstruktivt sätt ska kunna utveckla en god hållning till patienter och dess anhöriga.

En annan form av handledning är den som tar sin utgångspunkt i patientens situation och som förtydligar patientens behov, vilket hjälper sjuksköterskorna att se möjligheter i vårdandet av patienten. Om sjuksköterskorna ska kunna skapa en god relation med patienten krävs en vårdande hållning, som förutom aktning för den enskilde patienten även kännetecknas av självkännedom, öppenhet och närhet

till patientens upplevelser av sjukdom och lidande. Det leder samtidigt till en yrkesmässig växt och en utveckling av den egna yrkesidentiteten.

Min egen erfarenhet är att arbetshandledning ger välmående på jobbet. En välmående personal som trivs med sina arbetsuppgifter utför ett bättre arbete.

Krönika: Rose-Marie Taponen, Nordiatrans

Foto: Nensuria, Freepik.com