Nytt projekt med virtuell plattform i Lund

GoodRENal – en pilotstudie på Skånes Universitetssjukhus i Lund för att främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med hemodialys.

GoodRENal är ett europeiskt utbildningsprojekt (ERASMUS) inom EU där forskare från Sverige, Grekland, Belgien och Spanien samarbetar med syfte att främja hälsosamma levnadsvanor och förbättra livskvaliteten hos patienter med njursvikt som behandlas med hemodialys. Projektet består av tre delar: utbildning av dialyspersonal, utbildning av patienter samt skapande av en IT plattform för att öka kunskapen om fysisk aktivitet, nutrition, kognition och psykiskt välmående, som ska testas inom ramen för en randomiserad kontrollerad studie.

Projektet startar i vår

Nu under våren 2023 startar den del av projektet som innebär att man utformat en virtuell plattform som ska användas av personer i hemodialys under dialyssessionerna för att uppmuntra patienter att hålla sig till hälsosamma vanor under behandlingen. Hemodialysmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund är en av de kliniker som deltar i detta pilotprojekt. I Lund kommer 14 patienter att medverka. Halva gruppen får, utöver sina sedvanliga rutiner, använda den virtuella plattformen vid varje dialysbehandling under en 12 veckors period. Patienten får via plattformen utföra digitala spel, som är planerade och utformade i Valencia. Framför sängen ställs en skärm som är kopplad till en dator och en digital kamera. För att navigera i spelen använder man benen, där kameran känner av benens rörelser. Vissa spel befrämjar fysisk aktivitet och andra spel fokuserar på kost, kognition och psykiskt välmående. Spelen utförs från 10 minuter till 50 minuter per dialystillfälle.

Test efter spelperioden

Den andra gruppen är en kontrollgrupp och fortsätter som tidigare med sedvanliga rutiner i vården. Detta innebär träning på dialysens gym under ledning av fysioterapeut samt regelbunden återkoppling avseende nutritionsstatus i samband med ronderna. De får också kontakt med dietist, läkare, sjuksköterska och kurator efter behov och önskemål. För att utvärdera den virtuella plattformen testas samtliga patienter i båda grupperna med olika fysiska test före studiestart. Patienten får också svara på olika enkäter angående psykiskt mående, kognition samt genomgå nutritionsstatus och mätning av kroppssammansättning. Samtliga test och enkäter utförs också hos alla patienter efter avslutad spelperiod (12 veckor).

I flera olika länder

Denna pilotstudie sker på flera olika hemodialysmottagningar runtom Europa för att utvärdera om den virtuella plattformen kan vara ett möjligt verktyg för att stötta patienter i hemodialys till förbättrade levnadsvanor. Då olika länder har olika förutsättningar och möjligheter inom njursjukvård gällande tillgång till fysioterapeut, dietist och kurator kan en virtuell plattform vara ett lättillgängligt verktyg för att öka kunskapen kring hälsosamma levnadsvanor och ett steg på vägen för att förbättra livskvaliteten hos patienter i hemodialys i Europa.

Av Anna-Karin Juhlin Fysioterapeut

Foto: Anna-Karin Juhlin