Ny forskning om njursjukdom och kvinnors åldrande

En ny avhandling från Lunds universitet sätter ljuset på kvinnors åldrande och undersöker sambandet mellan två vanliga sjukdomar som kan följa på åldrandet – njursvikt och benskörhet.

– Eftersom sjukdom ofta definieras som funktionsförlust i ett organ kan det ibland vara svårt att skilja sjukdom från normalt åldrande. Och när det gäller njurfunktionen hos äldre personer kan det komplicera bilden ytterligare eftersom det finns många olika formler för att skatta njurfunktionen och de flesta av dessa skattade mätmetoder är inte utvecklade för äldre personer. Trots att det är just äldre som konsumerar mest vård, säger Linnea Malmgren, doktorand vid Lunds universitet och ST-läkare i geriatrik på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon har skrivit avhandlingen ”Kidney Function During Ageing and its Association with Bone Mass, Fracture and Mortality”.

I sitt avhandlingsarbete har Linnea Malmgren undersökt hur njurfunktionen hos äldre är kopplad till benhälsa och frakturer. Avhandlingen bygger på fyra epidemiologiska studier och följer i över tio års tid totalt 1 044 äldre kvinnor i kohorten Malmö Osteoporosis Prospective Risk Assessment (OPRA). Studierna är baserade på insamlade uppgifter mellan åren 1995 till 2012, från det att kvinnorna var 75 år gamla och med uppföljningar vid 80 och 85 års ålder.

Linnea Malmberg. Foto: Victor Sandberg.

Resultaten visar att enligt det nuvarande systemet att bedöma njurfunktion var kronisk njursjukdom väldigt vanligt bland de äldre kvinnorna som i övrigt var friska. Bland de äldsta kvinnorna klassades åtta av tio som njursjuka beroende på vilka markörer och mätmetoder som användes.

– Njurfunktionen hos en person varierar bland annat beroende på kost och tid på dygnet och påverkas av riskfaktorer som rökning och högt blodtryck. Markörerna för en nedsatt njurfunktion, cystatin C och kreatinin, påverkas dessutom av andra funktioner än själva njurfunktionen, säger Linnea Malmgren.

Enligt det nuvarande systemet för att bedöma njurfunktion klassificerades en stor del av de äldre kvinnorna i studierna som njursjuka, men bara kvinnorna med allra sämst njurfunktion hade två till tre gånger ökad risk för död i jämförelse med de njurfriska kvinnorna. Linnea Malmgren anser därför att gränsen för njursjukdom bör sänkas hos äldre individer och att fler studier på äldre och samsjuklighet behövs.

 Källa: Lunds universitet. Linnea Malmgren: ”Kidney Function During Ageing and its Association with Bone Mass, Fracture and Mortality”  

Foto: Ali Reza Aghababaie, Victor Sandberg