Kardiometabola sjukdomar ökar risken för demens

Abigail Dove.

Personer som har minst två av sjukdomarna typ 2-diabetes, hjärtsjukdom eller stroke har fördubblad risk att utveckla demens. Förebyggande av diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan därför vara en strategi för att minska risken för demens, enligt en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia. 

Diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och stroke – så kallade kardiometabola sjukdomar – är några av de största riskfaktorerna för demens. Med hjärtsjukdom menas här ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller förmaksflimmer.

– Få studier har undersökt hur risken för demens påverkas om man har fler än en av dessa sjukdomar samtidigt, så det ville vi undersöka i vår studie, säger Abigail Dove, som är doktorand vid sektionen Aging Research Center vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Demensutveckling sker gradvis under decennier. Först kommer gradvis kognitiv försämring som syns bara i kognitiva test, sedan kognitiv svikt då personen själv märker att hen börjar få ett försämrat minne men fortfarande klarar av vardagen, och slutligen fullt utvecklad demens.

Två kardiometabola sjukdom fördubblar risken

Forskarna använde data från svenska nationella studien om åldrande och vård, totalt 2 500 friska demensfria personer bosatta på Kungsholmen i Stockholm från 60 års ålder och uppåt. Förekomst av kardiometabola sjukdomar bedömdes vid start genom journaluppgifter och klinisk undersökning. Personerna följdes sedan upp under tolv år med läkarundersökning och kognitiva test för att upptäcka kognitiv svikt och demens.

Förekomst av mer än en kardiometabol sjukdom accelererade den kognitiva försämringen och fördubblade risken för kognitiv svikt och demens, vars utveckling påskyndades med två år. Ju fler sjukdomar, desto högre risk.

– I vår studie var kombinationerna diabetes och hjärtsjukdom samt diabetes, hjärtsjukdom och stroke de mest skadliga för kognitiv funktion, säger Abigail Dove.

Viktigt att förebygga en andra sjukdom

Däremot uppvisade de som hade bara en kardiometabol sjukdom inte en signifikant säkerställd ökad risk för demens.

– Det är goda nyheter. Studien visar att risken ökar först när man har minst två av sjukdomarna, så här finns en möjlighet att förebygga utveckling av en andra sjukdom och då också förebygga demensutveckling.

Sambandet mellan kardiometabola sjukdomar och ökad risk för demensutveckling var högre bland de studiedeltagare som var under 78 år.

– Vi bör alltså fokusera på förebyggande av kardiometabola sjukdomar redan i medelåldern, eftersom risken för kognitiv svikt och demens förefaller högre för dem som får en kardiometabol sjukdom tidigare i livet, säger Abigail Dove.

Vill förstå mekanismen

I framtida studier vill forskarna ta reda på mer om mekanismen bakom sambandet: undersöka genetiska faktorers betydelse samt använda hjärnavbildning för att utforska hur kardiometabola sjukdomar kan skada hjärnan.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Forte, Alzheimerfonden och Lindhés Advokatbyrå. Inga intressekonflikter har uppgivits.

Publikation: ”Cardiometabolic multimorbidity accelerates cognitive decline and dementia progression”, Abigail Dove, Anna Marseglia, Ying Shang, Giulia Grande, Davide Liborio Vetrano, Erika J Laukka, Laura Fratiglioni, Weili Xu, Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, online 16 juni 2022, doi: 10.1002/alz.12708.

Källa: Karolinska Institutet

Foto: Karolinska Institutet