Hopp om bättre behandling för dialyspatienter


För att en behandling med bloddialys skall fungera över en längre tid behövs oftast en kärlförbindelse. Nyligen doktorerade Ursula Hadimeri, överläkare på kliniken Bild- och funktion i Skaraborgs Sjukhus, om framtida möjligheter att förbättra behandlingen.

Bloddialys är en av de mest resurskrävande behandlingarna som finns i den moderna sjukvården med kostnader på över en halv miljon per patient och år. För att en behandling ska fungera över en längre tid behövs oftast en kärlförbindelse bestående av en artär och ven som anlägges genom en speciell kirurgisk teknik.

 Ett flertal faktorer påverkar funktionen av denna kärlförbindelse (arterio-venösa fistel). Denna inverkar i sig på kroppens olika funktioner såväl på ett lokalt plan som utövande av systemeffekter, det vill säga inverkan på hela kroppen.

Riskfaktorer 

Ursula Hadimeri, överläkare vid Skaraborgs Sjukhus och doktorand vid Linköpings universitet, försvarade sin avhandling i mars. 

I avhandlingsarbetet beskrivs riskfaktorer för fistelfunktion men också möjliga framtida behandlingsmöjligheter för att förbättra densamma.

–En välfungerande fistel kan användas i många år och därmed möjliggöra en komplikationsfri behandling. En problematisk förbindelse kan dock ge upphov till en mångfald av komplikationer och behov av multipla kirurgiska ingrepp och sjukhusinläggningar samt risk för förtida död, säger Ursula Hadimeri. 

Ämnets aktualitet återspeglas även i att förekomsten av en adekvat fungerande kärlförbindelse mäts systematiskt i Västra Götalandsregionen, i rikstäckande register (Svenskt njurmedicinskt register) samt genom internationella sammanställningar.   

Foto: Bild och Media, Skaraborgs sjukhus

Källa: Skaraborgs sjukhus