Få medelålders svenskar har perfekt hjärt-kärlhälsa

Mindre än en av fem medelålders svenskar har vad som kan betecknas som perfekt kardiovaskulär hälsa medan drygt hälften har en medelmåttig hjärt-kärlhälsa. Närmare en av tre har låg hjärt-kärlhälsa. Det visar ny forskning som bygger på befolkningsstudien SCAPIS med stöd från Hjärt-Lungfonden.

– Målet med forskningssatsningen SCAPIS är att förebygga och förhindra hjärt-kärlsjukdom. Den här studien bidrar med ny och viktig kunskap, eftersom den visar att en för liten andel av befolkningen uppnår en idealnivå vad gäller hjärt-kärlhälsa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Två miljoner svenskar

I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige och världen.

För att övervaka och förbättra den kardiovaskulära hälsan har American Heart Association skapat ett poängsystem som återspeglar hjärt-kärlhälsa kallat Lifes simple 7 (eller ideal cardiovascular health). vilket omfattar blodtryck, blodsocker, totalkolesterol, rökning, BMI, matvanor och fysisk aktivitet. Varje del är indelat i tre nivåer – idealnivå, medelnivå och låg nivå.

För att ha något som betecknas som perfekt kardiovaskulär hälsa ska minst fem av de sju delarna som ingår i poängsystemet ligga på idealnivå. Om tre eller fyra av delarna ligger på idealnivå betecknas den kardiovaskulära hälsan som medelmåttig och om bara två eller färre delar ligger på idealnivå klassas hjärt-kärlhälsan som dålig.

Tredjedel dålig hjärt-kärlhälsa

I studien där forskarna använde sig av data från drygt 30 000 medelålders (50-64 år) svenska deltagare i SCAPIS låg endast 18,2 procent av deltagarna på idealnivå medan 51,9 procent hade medelmåttig kardiovaskulär hälsa. Hela 29,9 procent hade dålig hjärt-kärlhälsa.

Kvinnor låg i högre grad inom idealnivå för hjärt-kärlhälsa (23,9 procent jämfört med 12 procent för männen) och i lägre grad låg hjärt-kärlhälsa (23,5 procent jämfört med 36,8 procent för männen).

Stora andelar nådde idealnivån för rökning och fysisk aktivitet medan mindre än hälften nådde idealnivåerna för de övriga delarna. Endast 3,6 procent nådde idealnivån när det gäller matvanorna.

– Vi hoppas nu att de här resultaten ska kunna fungera som en jämförelse, både i framtida svenska studier och i jämförelse med andra länder, samt öka motivationen för insatser som syftar till att förbättra den kardiovaskulära hälsan i befolkningen, säger Pontus Henriksson, docent vid Linköpings universitet.

Lifes simple 7 kan användas för att analysera den kardiovaskulära hälsan i en befolkning och utgör därmed ett viktigt instrument i arbetet med att utforma hälsofrämjande strategier.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Hjärt-Lungfonden

Foto: Freepik.com

Fakta Lifes simple 7 (eller ideal cardiovascular health).

Rökning

Idealnivå – har aldrig rökt eller slutade för mer än 12 månader sedan

Medelnivå – tidigare rökare, slutade för mindre än 12 månader sedan

Låg nivå – röker nu

BMI

Idealnivå – mindre än 25 kg/m2

Medelnivå – 25-29,9 kg/m2

Låg nivå – 30 kg/m2 eller mer

Fysisk aktivitet

Idealnivå – medelintensitet minst 150 minuter/vecka eller hög intensitet minst 75 minuter/vecka

Medelnivå – medelintensitet 1-149 minuter/vecka eller hög intensitet 1-74 minuter/vecka

Låg nivå – ingen fysisk aktivitet

Diet*

Idealnivå – 4–5 komponenter på ideal nivå enligt rekommendationen

Medelnivå – 2-3 komponenter på ideal nivå enligt rekommendationen

Låg nivå – 0-1 komponent på ideal nivå enligt rekommendationen

Kolesterol

Idealnivå – lägre än 5,2 mmol/L (obehandlat)

Medelnivå – 5,2-6,1 mmol/L (obehandlat) eller behandlat till målvärdet

Låg nivå – högre än 6,2 mmol/L

Blodtryck

Idealnivå – systoliskt tryck lägre än 120 mmHg och diastoliskt tryck lägre än 80 mmHg (obehandlat)

Medelnivå – systoliskt tryck 120-139 mmHg och diastoliskt tryck 80-89 mmHg (obehandlat) eller behandlat till målvärdet

Låg nivå – systoliskt tryck 140 mmHg eller över och diastoliskt tryck 90 mmHg eller över

Fastesocker

Idealnivå – mindre än 5,6 mmol/L (obehandlat)

Medelnivå – 5,6-6,9 mmol/L (obehandlat) eller behandlat till målvärdet

Låg nivå – 7 mmol/L eller mer

* Komponenterna är per 2000 kcal a) frukt och grönsaker 4,5 gånger om dagen eller mer, b) fisk två gånger i veckan eller mer, c) 85 gram fullkorn eller mer varje dag, d) mindre än 1 500 mg natrium (salt) per dag, e) sötade drycker max tre gånger i veckan

Studiens namnLow prevalence of ideal cardiovascular health in the general Swedish population: Results from the Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS)

Fakta om SCAPIS (Källa: Hjärt-Lungfonden)
SCAPIS (Swedish CArdiopulmonary bioImage Study) är en befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär leds SCAPIS av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.

30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år har på universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Undersökningarna genomfördes under perioden 2013–2018. En pilotstudie med 1100 individer genomfördes 2012 i Göteborg. Den samlade informationen från alla undersökningar i form av data och bilder har samlats i en gemensam nationell databas. De biologiska proverna har sparats i en nationell biobank för framtida analyser.

 

Källa: Hjärt-Lungfonden